Articles Jak obliczyć podatek dochodowy – narzędzia i wskazówki dla podatników

Jak obliczyć podatek dochodowy – narzędzia i wskazówki dla podatników

Zespół Bitrix24
12 min
179
Zaktualizowano: 15 stycznia 2024
Zespół Bitrix24
Zaktualizowano: 15 stycznia 2024
Jak obliczyć podatek dochodowy – narzędzia i wskazówki dla podatników

Poruszanie się w zawiłościach obliczeń podatku dochodowego to kluczowa umiejętność dla przedsiębiorców i osób fizycznych w Polsce. Biorąc pod uwagę stale zmieniające się przepisy podatkowe i wyjątkowe zawiłości polskiego systemu podatkowego, posiadanie wiedzy i biegłość w obliczaniu podatku dochodowego to nie tylko kwestia przestrzegania przepisów, ale także ostrożności finansowej. Poradnik ma na celu przybliżyć jak obliczyć podatek dochodowy, oferując jasne, krok po kroku instrukcje dostosowane do potrzeb polskich podatników. Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz nowe przedsięwzięcie biznesowe, czy też chcesz lepiej zarządzać swoimi finansami, zrozumienie, jak dokładnie obliczyć swoje zobowiązania podatkowe, ma fundamentalne znaczenie. Koncentrując się na najnowszych stawkach podatkowych, dopuszczalnych odliczeniach i wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, do skutecznego zarządzania podatkami, ten kompleksowy przewodnik ma na celu wyposażenie Cię w wiedzę i zasoby potrzebne do pewnego poruszania się po krajobrazie fiskalnym.

Ogólne podstawy podatku dochodowego

Podatek dochodowy jest podstawowym aspektem odpowiedzialności fiskalnej i stanowi znaczną część dochodów państwa. Zasadniczo jest to podatek nakładany na dochody osób fizycznych i korporacji. W Polsce system podatku dochodowego dzieli się na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w Polsce ma charakter progresywny. Według najnowszych aktualizacji osoby zarabiające do 120 000 zł podlegają opodatkowaniu stawką 12%, natomiast zarobki powyżej tego progu opodatkowane są stawką 32%. System ten ma na celu zapewnienie sprawiedliwego podziału ciężaru podatkowego na podstawie zarobków.

 • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) dotyczy natomiast zysków spółek. Standardowa stawka CIT w Polsce wynosi 19%. W przypadku mniejszych przedsiębiorstw obowiązuje preferencyjna stawka w wysokości 9%, mająca na celu wspieranie wzrostu i zrównoważonego rozwoju mniejszych przedsiębiorstw.

 • Zarówno PIT, jak i CIT podlegają różnym korektom, odliczeniu i zwolnieniom. Na przykład osoby fizyczne mogą odliczyć określone składki na ubezpieczenie społeczne od swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu, natomiast firmy mogą odliczyć uzasadnione wydatki służbowe.

Zrozumienie tych podstaw jest kluczowe dla każdego podatnika. Pomaga nie tylko w przestrzeganiu przepisów podatkowych, ale także pomaga w skutecznym planowaniu i zarządzaniu finansami. W kolejnych rozdziałach zagłębimy się w zawiłości naliczania tych podatków i optymalizacji zobowiązań podatkowych.

Przewodnik krok po kroku jak obliczyć podatek dochodowy

Obliczanie podatku dochodowego może być złożonym procesem, jednak zrozumienie jak obliczyć podatek dochodowy jest kluczowe zarówno dla osób fizycznych, jak i spółek. Oto szczegółowy przewodnik:

1. Określ rodzaj dochodu:

Najpierw określ źródło swoich dochodów. Może to wynikać z zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmu nieruchomości lub inwestycji.

2. Oblicz dochód brutto:

W przypadku pracowników oznacza to całkowite zarobki przed potrąceniami. Jeśli prowadzisz działalność na własny rachunek lub prowadzisz firmę, będzie to Twój całkowity dochód.

3. Określ dopuszczalne ulgi:

W przypadku osób fizycznych obejmuje to składki na ubezpieczenie społeczne. Firmy mogą odliczać wydatki operacyjne, takie jak czynsz, wynagrodzenia i media. W późniejszej sekcji, poświęcimy więcej miejsca poszczególnym ulgom.

4. Oblicz dochód podlegający opodatkowaniu:

Odejmij dopuszczalne odliczenia od dochodu brutto. Liczba ta stanowi dochód podlegający opodatkowaniu.

5. Zastosuj stawki podatkowe:

W przypadku dochodów osobistych stosuje się progresywne stawki podatku: 12% dla dochodów do 120 000 zł i 32% dla dochodów powyżej tej kwoty. W przypadku przedsiębiorstw standardowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19%. Małe przedsiębiorstwa mogą kwalifikować się do obniżonej stawki wynoszącej 9%.

6. Oblicz należny podatek:

Aby ustalić należny podatek, należy pomnożyć dochód podlegający opodatkowaniu przez obowiązującą stawkę podatku.

Przykłady:

Osoba fizyczna:

 • Wojtek, grafik, zarabia 100 000 zł rocznie. Płaci 15 000 zł składek na ubezpieczenie społeczne. Jego dochód podlegający opodatkowaniu wynosi 85 000 zł (100 000 - 15 000). Stosuje stawkę podatku 12%, co oznacza, że podatek wynosi 10 200 zł (85 000 * 12%).

Osoba prawna:

 • Spółka XYZ osiąga przychody na poziomie 500 000 zł. Ich koszty operacyjne, obejmujące wynagrodzenia, czynsze i media, wynoszą łącznie 200 000 zł. Ich dochód podlegający opodatkowaniu wynosi 300 000 zł (500 000 - 200 000). Przy zastosowaniu standardowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącej 19% należny podatek wynosi 57 000 zł (300 000 * 19%).

W przypadku osób fizycznych obliczenie podatku rozpoczyna się od określenia dochodu brutto i odjęcia wszelkich obowiązujących odliczeń, takich jak składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostała kwota stanowi dochód podlegający opodatkowaniu, który podlega następnie progresywnej stawce podatku. Dla dochodów do kwoty 120 000 zł stosuje się stawkę 12%, a dla dochodów powyżej tego progu stosuje się stawkę 32%.

W przypadku spółek, po ustaleniu dochodu brutto i odjęciu dopuszczalnych wydatków, dochód podlegający opodatkowaniu podlega albo standardowej stawce podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącej 19%, albo obniżonej stawce dla małych firm.

Ten przewodnik, powinien pomóc podatnikom zrozumieć, jak obliczyć podatek dochodowy. Ważne jest, aby być na bieżąco ze wszelkimi zmianami w przepisach i stawkach podatkowych, ponieważ mogą one mieć wpływ na obliczenia.

  

Bitrix24 - kompleksowy system porządkujący procesy biznesowe   

   Wypróbuj za darmo już dziś   

Powszechne odliczenia i ulgi w polskim podatku dochodowym

Poruszanie się po zawiłościach podatkowych jest kluczowym aspektem finansów osobistych i planowania finansowego. Zrozumienie jak obliczyć podatek dochodowy w najkorzystniejszy sposób, obejmuje korzystanie z ulg podatkowych. W Polsce istnieje wiele programów ulg podatkowych, które mają pomóc osobom fizycznym i rodzinom w zmniejszeniu obciążeń podatkowych oraz wspierać różne cele społeczne. W tym obszernym przewodniku omówimy różnorodne ulgi podatkowe, z których każda ma na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb finansowych i wsparcie różnych aspektów życia społecznego. Podatnicy mogą zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe poprzez różne odliczenia i ulgi. Oto kilka godnych uwagi:

1. Ulga internetowa:

Ulga Internetowa przysługuje osobom, które uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej lub podlegające opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, a także nie korzystały z tej ulgi w latach poprzednich.

Kiedy przysługuje ulga?

Prawo do skorzystania z Ulgi Internetowej przysługuje osobom, które nie korzystały z tej ulgi w latach poprzednich lub po raz pierwszy skorzystały z niej w zeznaniu za rok podatkowy 2021.

Odliczenia w ramach ulgi można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.

Ulgę odlicza się w zeznaniu podatkowym od:

 • Dochodu opodatkowanego według skali podatkowej

 • Przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Aby skorzystać z ulgi, poniesione wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ani nie mogą być zwrócone w żadnej formie.

Jak obliczyć podatek dochodowy – narzędzia i wskazówki dla podatników

Limity

Ulga Internetowa jest limitowana, a maksymalne odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł. Limit ten dotyczy każdej osoby, więc jeśli wydatek ponoszą małżonkowie, każdy z nich może skorzystać z maksymalnego limitu, ale nie więcej niż kwota wydatku poniesiona przez niego.

Limit nie przechodzi na następny rok podatkowy, co oznacza, że wydatek poniesiony w danym roku i nieodliczony z powodu braku dochodu, nie może być odliczony w roku następnym.

Aby skorzystać z Ulgi Internetowej, konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku, który zawiera dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi), dane identyfikujące sprzedającego usługę, rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty. Za dokumenty potwierdzające wydatki uznaje się faktury, rachunki oraz każdy inny dowód zawierający te dane.

Jeśli faktura lub rachunek nie zawiera informacji o dokonaniu zapłaty, konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty, takiego jak potwierdzenie przelewu bankowego, dowód wpłaty lub przekaz pocztowy.

2. Ulga rehabilitacyjna:

Ulga Rehabilitacyjna pozwala osobom niepełnosprawnym odliczyć wydatki związane z rehabilitacją od swojego podatku. Wydatki dzielą się na dwie kategorie: nielimitowane, gdzie można odliczyć całą kwotę, i limitowane, gdzie można odliczyć określoną sumę. 

Nielimitowane wydatki:

 • Adaptacja mieszkań

 • Zakup sprzętu medycznego

 • Opieka pielęgniarska

 • Turnusy rehabilitacyjne

 • Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego

 • Zabiegi rehabilitacyjne

 • Opłacenie tłumacza języka migowego

 • Kolonie i obozy dla dzieci niepełnosprawnych

 • Odpłatny przewóz

 • Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego

Limitowane wydatki:

 • Zakup leków

 • Zakup pieluch

 • Opłacenie przewodników osób niewidomych

 • Utrzymanie psa asystującego

 • Używanie samochodu osobowego

3. Ulga na dziecko:

Ulga na dziecko przysługuje w następujących przypadkach:

 • W stosunku do małoletniego dziecka, jeśli osoba wykonywała władzę rodzicielską, pełniła funkcję opiekuna prawnego, lub sprawowała opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

 • W przypadku utrzymania pełnoletnich dzieci, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną, lub były uczniami do 25 roku życia.

 • W związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego lub sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Należy również spełnić warunki, aby dziecko nie było objęte innymi formami opodatkowania lub nie podlegało opodatkowaniu według określonych przepisów.

Limit dochodu jest ważnym czynnikiem w zakresie korzystania z ulgi na dziecko. Kwota limitu zależy od sytuacji rodziny:

 • 112 000 zł w przypadku osób pozostających przez cały rok w związku małżeńskim.

 • 112 000 zł w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko.

 • 56 000 zł w przypadku osób, które nie pozostawały w związku małżeńskim przez cały rok lub tylko przez część roku.

Oczywiście, ta ulga przysługuje tylko, jeśli sprawowano władzę rodzicielską, pełniono funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej.

Obliczanie ulgi

Kwota ulgi na dziecko jest zróżnicowana w zależności od liczby dzieci:

 • Na pierwsze dziecko przysługuje ulga w wysokości 92,67 zł miesięcznie, co daje łącznie 1 112,04 zł rocznie.

 • Na drugie dziecko również przysługuje ulga w wysokości 92,67 zł miesięcznie, co daje łącznie 1 112,04 zł rocznie.

 • Na trzecie dziecko ulga wynosi 166,67 zł miesięcznie, co daje łącznie 2 000,04 zł rocznie.

 • Na czwarte i każde kolejne dziecko przysługuje ulga w wysokości 225,00 zł miesięcznie, co daje łącznie 2 700,00 zł rocznie.

4. Ulga Termomodernizacyjna

Aby skorzystać z Ulgi Termomodernizacyjnej, konieczne jest poniesienie wydatków na termomodernizację domu jednorodzinnego. Termomodernizacja może obejmować następujące działania:

 • Unowocześnienie energetyczne: Obejmuje to działania, które zmniejszają zużycie energii na ogrzewanie, podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie budynków mieszkalnych.

 • Ulepszenia w sieciach ciepłowniczych: Dotyczy działań zmniejszających straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz źródłach ciepła, które zasilają te sieci, pod warunkiem, że budynki mieszkalne spełniają określone wymagania w zakresie oszczędności energii.

 • Przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła: Ma miejsce w przypadku likwidacji lokalnych źródeł ciepła, co prowadzi do obniżenia kosztów pozyskiwania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych.

 • Zamiana źródeł energii na odnawialne lub kogenerację: Obejmuje całkowitą lub częściową zmianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Warunki:

 • Wydatki muszą być zawarte na liście określonej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

 • Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi być zakończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 • Konieczne jest posiadanie faktury wystawionej przez podatnika VAT, który nie korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

 • Wydatki nie mogą być sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ani wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ani zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Jak obliczyć ulgę?

 • Ulgę Termomodernizacyjną można odliczyć od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym lub przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

 • Jeśli wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, kwota odliczenia obejmuje także ten podatek, o ile nie został on już odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

 • Niezrealizowana termomodernizacja w okresie trzech lat od poniesienia pierwszego wydatku skutkuje koniecznością zwrotu odliczonej ulgi. Jeśli otrzymasz zwrot odliczonych wydatków po roku skorzystania z ulgi, będziesz musiał doliczyć te kwoty do swojego dochodu w zeznaniu podatkowym.

Cyfrowe narzędzia i zasoby ułatwiające zrozumienie jak obliczyć podatek dochodowy

Popularne oprogramowanie obejmuje m.in. program e-pity automatyzujący proces składania zeznań podatkowych oraz iFirma dostarczająca zintegrowane rozwiązania księgowo-fakturowe. Narzędzia te oferują takie funkcje, jak automatyczne aktualizacje zmian w prawie podatkowym, łatwe w obsłudze interfejsy i opcje elektronicznego składania wniosków do organów podatkowych.

Dodatkowo kalkulatory podatkowe dostępne na portalach PITax.pl i Money.pl umożliwiają szybkie oszacowanie zobowiązań podatkowych. Są szczególnie przydatne dla osób fizycznych, które potrzebują szybkiego oszacowania swoich zobowiązań podatkowych, biorąc pod uwagę aktualne stawki podatkowe i ulgi.

Wykorzystując te zasoby cyfrowe, podatnicy mogą zapewnić dokładność, zachować zgodność z przepisami podatkowymi i zaoszczędzić czas. Integracja takich narzędzi z codzienną praktyką podatkową stanowi znaczący krok w kierunku wiedzy jak obliczyć podatek dochodowy.

Wskazówki dotyczące skutecznego zarządzania obowiązkami podatkowymi

1. Składanie deklaracji podatkowych
 • Dokładność jest kluczowa: Upewnij się, że wypełniasz deklaracje podatkowe z najwyższą dokładnością. Błędy mogą prowadzić do problemów i kar.

 • Planuj z wyprzedzeniem: Planuj składanie deklaracji podatkowych z wyprzedzeniem, aby uniknąć opóźnień i stresu związanego z ostatnią chwilą.

 • Zautomatyzowane narzędzia: Wykorzystaj oprogramowanie i narzędzia do rozliczeń podatkowych, które mogą pomóc w eliminacji błędów obliczeniowych.

 • Przechowuj dokumentację: Zachowaj kopie wszystkich dokumentów i faktur podatkowych, aby mieć dowód na swoje rozliczenia.

2. Wykorzystywanie ulg
 • Poznanie dostępnych ulg: Świadome korzystanie z dostępnych ulg i ulg podatkowych może znacząco obniżyć Twój podatek.

 • Planowanie inwestycji: Przy inwestycjach i wydatkach rozważ, czy istnieją ulgi podatkowe, które można wykorzystać.

 • Edukacja podatkowa: Podejmij starania, aby zrozumieć aktualne przepisy podatkowe i ich wpływ na Twoją sytuację finansową.

Podsumowanie

Zrozumienie podatków dochodowych nie musi być trudne. Dzięki poznaniu podstaw, wykorzystaniu dostępnych odliczeń i narzędzi cyfrowych oraz przestrzeganiu najlepszych praktyk w zakresie zarządzania podatkami, osoby fizyczne i firmy mogą bez obaw poruszać się po tym kluczowym aspekcie odpowiedzialności finansowej. Celem niniejszego przewodnika jest dostarczenie wiedzy i zasobów niezbędnych do zrozumienia jak obliczyć podatek dochodowy i utrzymania efektywnego zarządzania finansami.

FAQ

Q: Jak ustalić, która stawka podatku dochodowego mnie dotyczy?

A: Stawka podatku zależy od rodzaju i kwoty Twojego dochodu. W przypadku dochodów osobistych stosuje się stawki progresywne (12% do 120 000 zł, 32% powyżej). Spółki zazwyczaj stosują stawkę 19% lub 9%.

Q: Kiedy upływa termin złożenia zeznania podatkowego w Polsce?

A: Terminy są różne, dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z każdym rokiem podatkowym. Generalnie jest to około 30 kwietnia w przypadku dochodów za rok ubiegły.

Q: Co się stanie, jeśli popełnię błąd w zeznaniu podatkowym?

A: Jeśli zauważysz błąd, ważne jest, aby go jak najszybciej naprawić. Być może konieczne będzie złożenie skorygowanego zeznania podatkowego.

Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
6 skutecznych narzędzi wykrywających treści, które generuje sztuczna inteligencja (AI)
Spis treści
Ogólne podstawy podatku dochodowego Przewodnik krok po kroku jak obliczyć podatek dochodowy Przykłady: Powszechne odliczenia i ulgi w polskim podatku dochodowym Cyfrowe narzędzia i zasoby ułatwiające zrozumienie jak obliczyć podatek dochodowy Wskazówki dotyczące skutecznego zarządzania obowiązkami podatkowymi Podsumowanie FAQ
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
9 min
Przenieś markę do sieci! Kreator stron internetowych dla małych firm
Przenieś markę do sieci! Kreator stron internetowych dla małych firm
13 min