Articles Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w praktyce – wzór

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w praktyce – wzór

Zespół Bitrix24
11 min
161
Zaktualizowano: 16 stycznia 2024
Zespół Bitrix24
Zaktualizowano: 16 stycznia 2024
Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w praktyce – wzór

Wśród dostępnych metod rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wydaje się szczególnie korzystnym podejściem. Metoda ta nie tylko sprzyja pozytywnemu zakończeniu relacji zawodowych, ale także pozwala uniknąć potencjalnych komplikacji prawnych związanych z jednostronnym rozwiązaniem umowy. W tym artykule zagłębiamy się w zawiłości tego procesu, podkreślając jego podstawy prawne, praktyczne kroki i kluczowe kwestie, oferując w ten sposób bezcenne spostrzeżenia obu stronom zaangażowanym w proces rozwiązania umowy.

Czym są różne rodzaje umów o pracę?

Zrozumienie różnych rodzajów umów o pracę w Polsce jest podstawą zrozumienia procesu rozwiązania umowy o pracę za obopólną zgodą. Polskie prawo pracy rozróżnia kilka form umów o pracę, m.in. na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Każdy rodzaj umowy ma swój własny zestaw zasad i konsekwencji, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwiązanie.

Ramy prawne regulujące te umowy wywodzą się z polskiego prawa pracy, które określa warunki nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy. Dotyczy to między innymi zapisów dotyczących rozwiązywania umów za porozumieniem stron, co w odróżnieniu od innych wymaga zgody zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Zrozumienie tych podstaw prawnych ma kluczowe znaczenie dla obu stron, aby skutecznie i zgodnie z prawem przeprowadzić proces rozwiązania umowy.

Obszar umów o pracę regulują solidne ramy prawne, których zadaniem jest regulowanie relacji pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Ramy te obejmują różne rodzaje umów, każdy dostosowany do konkretnych scenariuszy zatrudnienia i czasu trwania.

1. Rodzaje umów o pracę
 • Umowy na okres próbny: są to umowy krótkoterminowe służące ocenie przydatności pracownika na dane stanowisko.
 • Umowy na czas określony: umowy te mają z góry określoną datę zakończenia i są powszechnie stosowane w przypadku pracy opartej na projektach lub pracy sezonowej.
 • Umowy na czas nieokreślony: oferujące największe bezpieczeństwo zatrudnienia, umowy te nie mają określonej daty zakończenia i obowiązują do momentu rozwiązania przez którąkolwiek ze stron.

Dla każdego rodzaju umowy obowiązują odrębne regulacje dotyczące rozwiązania umowy, świadczeń i praw pracowniczych. Na przykład umowy na okres próbny umożliwiają szybkie rozwiązanie z minimalnym okresem wypowiedzenia, podczas gdy umowy na czas nieokreślony wymagają bardziej istotnych podstaw i procedur rozwiązania.

2. Ramy prawne umów o pracę
 • Ramy prawne opierają się przede wszystkim na polskim Kodeksie pracy, który określa prawa i obowiązki zarówno pracodawców, jak i pracowników.
 • Określa szczegółowe procedury rozwiązania umowy, w tym okresy wypowiedzenia, wysokość odprawy i powody rozwiązania umowy.
 • Szczególną uwagę zwraca się na ochronę praw pracowników, szczególnie w przypadku niezgodnego z prawem zwolnienia.
 • Ramy określają także warunki, na jakich można rozwiązać umowę za obopólną zgodą, podkreślając potrzebę porozumienia obu stron.

Zrozumienie tych podstaw jest kluczowe zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Zapewnia, że proces rozwiązania umowy, zwłaszcza za obopólną zgodą, zostanie przeprowadzony w sposób zgodny z prawem i uczciwy. Wiedza ta pomaga nie tylko skutecznie przeprowadzić proces rozwiązania stosunku pracy, ale także utrzymać relacje zawodowe i zabezpieczyć interesy obu stron.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron: najważniejsze cechy

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest procesem, w którym zarówno pracodawca, jak i pracownik wyrażają zgodę na ugodowe zakończenie stosunku pracy. Metoda ta, oparta na polskim Kodeksie pracy, wymaga konsensusu obu stron, w odróżnieniu od innych metod rozwiązania stosunku pracy, które można zainicjować jednostronnie.

_80844415-8718-4efa-b720-7f5bbaf0d24b.jpg

Kluczową zaletą rozwiązania umowy za porozumieniem stron jest zachowanie pozytywnych relacji między pracodawcą a pracownikiem. Pozwala na pełne szacunku i godne zakończenie stosunku pracy, często unikając goryczy, która może towarzyszyć innym formom rozwiązania stosunku pracy. Co więcej, metoda ta zapewnia obu stronom elastyczność w negocjowaniu warunków, które są korzystne dla obu stron, takich jak data rozwiązania umowy, pakiety odpraw lub inne warunki, które zwykle nie są zapewniane w przypadku jednostronnego rozwiązania umowy.

Rola wzajemnego porozumienia jest kluczowa w tym procesie. Gwarantuje, że wypowiedzenie będzie nie tylko prawnie wiążące, ale także sprawiedliwe. Ten aspekt wzajemnej zgody jest szczególnie istotny. Wymagając porozumienia, prawo zapewnia, że proces rozwiązania umowy o pracę odbywa się z poszanowaniem praw i intencji zarówno pracodawcy, jak i pracownika, ułatwiając bardziej harmonijne wyjście ze stosunku pracy.

Rozwijając najważniejsze cechy rozwiązania umowy za porozumieniem stron, zgodnie z polskimi ramami prawnymi, należy zauważyć, że metoda ta ma zastosowanie do wszystkich rodzajów umów o pracę, czy to na okres próbny, na czas określony czy na czas nieokreślony. Ta elastyczność sprawia, że jest to wszechstronna opcja dla różnych scenariuszy zatrudnienia.

 • Przykładowo pracodawca i pracownik zatrudniony na czas określony w ramach konkretnego projektu mogą wspólnie zgodzić się na wcześniejsze rozwiązanie umowy, jeśli projekt zostanie ukończony przed terminem.
 • Podobnie w przypadku umowy na czas nieokreślony, jeśli sytuacja którejkolwiek ze stron ulegnie zmianie, np. przeprowadzka pracownika lub restrukturyzacja pracodawcy, może ona zgodzić się na polubowne rozstanie, nie czekając na naturalne wygaśnięcie umowy.

Proces rozwiązania umowy za porozumieniem stron wymaga podpisania przez obie strony dokumentu potwierdzającego warunki i datę zawarcia umowy, zapewniającego jasność i zgodność z prawem. Należy zauważyć, że po osiągnięciu porozumienia żadna ze stron nie może odwołać się od decyzji w sądzie pracy, co podkreśla ostateczność i wzajemny szacunek nieodłącznie związany z tą umową. Proces ten umożliwia zakończenie stosunku pracy w sposób pełen szacunku i zgodny z prawem, korzystny dla obu stron.

Kwestie prawne

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wiąże się z określonymi względami prawnymi i wymogami, które zapewniają, że proces ten będzie rzetelny i zgodny z prawem.

 1. Po pierwsze, obopólna zgoda na wypowiedzenie musi być dobrowolna i jednoznaczna dla obu stron. Ma to kluczowe znaczenie, aby zapobiec potencjalnym sporom lub roszczeniom dotyczącym przymusu. Zgoda na rozwiązanie umowy powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i wyraźnie zawierać zamiar obu stron zakończenia stosunku pracy. Ta pisemna umowa jest nie tylko wymogiem prawnym, ale służy także jako istotny zapis potwierdzający obopólną decyzję.
 2. Umowa musi określać datę rozwiązania, którą może być dzień podpisania umowy lub uzgodniony przez obie strony przyszły termin. Ta elastyczność pozwala na indywidualne podejście do każdej wyjątkowej sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo umowa powinna zawierać oświadczenie obu stron potwierdzające obopólną decyzję o rozwiązaniu umowy. Jest to kluczowy element odróżniający ją od innych form zakończenia umowy.
 3. Ponadto umowa może obejmować takie szczegóły, jak rozliczenie pozostałych uprawnień urlopowych, zwrot majątku spółki, a także końcową wypłatę wynagrodzeń wraz z zaległymi premiami i prowizjami. Ważne jest, aby upewnić się, że elementy te są jasno określone, aby uniknąć wszelkich przyszłych nieporozumień lub sporów.
 4. Pracodawca musi pamiętać o wystawieniu pracownikowi świadectwa pracy w dniu rozwiązania umowy. Dokument ten jest wymogiem obowiązkowym i służy jako oficjalny zapis okresu zatrudnienia oraz charakteru jego zakończenia.

Ogólnie rzecz biorąc, przestrzeganie tych wymogów prawnych ma kluczowe znaczenie dla ważności i wykonalności rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Obie strony muszą w pełni zrozumieć swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, aby zapewnić sprawny i zgodny z przepisami proces rozwiązania umowy.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - procedura:

Procedura rozwiązania umowy za porozumieniem stron składa się z szeregu kroków, z których każdy jest istotny dla zapewnienia zgodności z prawem:

1. Inicjowanie rozmów

Rozmowę na temat rozwiązania umowy o pracę może rozpocząć pracodawca lub pracownik. Do dyskusji tej należy podchodzić z otwartością i szacunkiem, biorąc pod uwagę potrzeby i perspektywy obu stron.

2. Przygotowanie umowy
Po ustaleniu porozumienia przygotuj projekt umowy o wypowiedzeniu. Dokument ten powinien zawierać:
 • decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy za obopólną zgodą;
 • uzgodniony termin rozwiązania umowy, który może być natychmiastowy lub wyznaczony na datę przyszłą;
 • szczegółowe ustalenia dotyczące wynagrodzenia końcowego, w tym wszelkich zaległych wynagrodzeń, premii i prowizji;
 • warunki dotyczące rozliczenia pozostałych uprawnień urlopowych i zwrotu majątku spółki.
3. Ocena i ew. porada prawna
Przed sfinalizowaniem obie strony powinny dokładnie zapoznać się z umową. Aby upewnić się, że warunki są uczciwe i prawidłowe pod względem prawnym, zaleca się zasięgnięcie porady prawnej.
4. Podpisanie umowy
Umowa musi zostać podpisana przez obie strony. Ważne jest, aby przygotować dwa egzemplarze umowy, a każda ze stron zachowa po jednym w swojej dokumentacji.
5. Zobowiązania końcowe
Po podpisaniu umowy pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo pracy w dniu rozwiązania umowy. Zapewnij uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych i zwrot majątku firmy zgodnie z umową.
6. Komunikacja z zespołem
Jeśli to konieczne, poinformuj zespół o rozwiązaniu stosunku pracy w sposób szanujący prywatność i godność odchodzącego pracownika.
7. Płynna kontynuacja
Może to obejmować przekazanie obowiązków, odprawę zastępcy lub redystrybucję zadań odchodzącego pracownika pomiędzy dotychczasowych pracowników.

Przestrzeganie tych kroków zapewnia przebieg procesu rozwiązania umowy z szacunkiem i zgodnością z prawem. Zachowanie profesjonalizmu i empatii przez cały czas jest niezwykle istotne, ponieważ wpływa to nie tylko na zaangażowane strony, ale także stanowi precedens dla kultury organizacyjnej i relacji między pracownikami.

  

Odkryj potęgę Bitrix24 i zwiększ efektywność swojego biznesu!   

  

Bitrix24 jest najlepszym narzędziem do komunikacji w firmie, zarządzania zespołem i projektami.   

   Nie trać czasu - zarejestruj się za darmo już dziś!   

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron: wzór

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wymaga uwzględnienia kilku kluczowych elementów zapewniających jasność, legalność i wzajemne zrozumienie. Oto szablon z adnotacjami ilustrującymi te elementy:

1. Wstęp
 • Podaj cel dokumentu.
 • Przykład: „Niniejsza umowa ma na celu wzajemne rozwiązanie umowy o pracę pomiędzy [Nazwisko pracodawcy] a [Nazwisko pracownika].”
2. Dane stron
 • Podaj nazwiska, stanowiska i dane kontaktowe pracodawcy i pracownika.
3. Potwierdzenie porozumienia
 • Należy wyraźnie zaznaczyć, że obie strony wyrażają zgodę na rozwiązanie stosunku pracy.
 • Przykład: „Obie strony niniejszym wyrażają zgodę na rozwiązanie stosunku pracy za obopólną zgodą.”
4. Data zakończenia współpracy
 • Określ datę skutecznego wypowiedzenia.
 • Przykład: “Stosunek pracy ustanie z dniem [Data]”.
5. Rozliczenia
 • Wyszczególnij wszelkie końcowe wypłaty wynagrodzenia, premie lub prowizje.
 • Przykład: „Ostateczna płatność, obejmująca zaległe wynagrodzenia i premie, zostanie wypłacona w dniu [Data]”.
6. Rozliczanie urlopów i majątku firmowego
 • Daty niewykorzystanego urlopu i zwrotu mienia firmy.
 • Przykład: „Pracownik zgadza się zwrócić cały majątek firmy do [Data]. Niewykorzystany urlop zostanie zrekompensowany zgodnie z polityką firmy.”
7. Klauzula poufności
 • Dołącz klauzule zapewniające zachowanie poufności po rozwiązaniu umowy.
8. Podpisy
 • Zakończ sekcję podpisami obu stron.
9. Potwierdzenie odbioru świadectwa pracy (jeśli dotyczy)
 • Pracownik potwierdza otrzymanie świadectwa pracy.

Szablon ten służy jako podstawowa struktura, którą można modyfikować w celu dostosowania do konkretnych okoliczności. Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy upewnić się, że wszystkie niezbędne szczegóły zostały dokładnie wypełnione oraz że obie strony w pełni rozumieją warunki i zgadzają się na nie.

Obowiązki pracodawcy po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron

 • Wystawienie świadectwa pracy: jednym z najważniejszych obowiązków jest dostarczenie odchodzącemu pracownikowi świadectwa pracy. Dokument ten powinien dokładnie odzwierciedlać czas trwania zatrudnienia i charakter rozwiązania stosunku pracy. Służy jako istotny zapis przyszłych wysiłków pracownika na rzecz zatrudnienia.
 • Ostateczne rozliczenia: pracodawca musi dopilnować, aby wszystkie rozliczenia finansowe były realizowane zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie o wypowiedzeniu. Obejmuje to wypłatę wszelkich zaległych wynagrodzeń, premii lub prowizji, a także rekompensatę za niewykorzystany urlop, jeśli ma to zastosowanie.
 • Odebranie majątku firmy: pracodawca powinien nadzorować zwrot majątku firmy posiadanego przez pracownika. Należy ustanowić dla pracownika jasną procedurę zwrotu przedmiotów, takich jak identyfikatory, sprzęt lub dokumenty.
 • Aktualizacja dokumentacji: pracodawca powinien zaktualizować swoją wewnętrzną dokumentację, aby odzwierciedlić zakończenie zatrudnienia. Obejmuje to dostosowanie dokumentacji płacowej, usunięcie pracownika z systemów firmowych i powiadomienie odpowiednich działów lub partnerów.
 • Komunikacja z zespołem: zakomunikowanie zespołowi o odejściu przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności odchodzącego pracownika ma kluczowe znaczenie. Ponadto pracodawca powinien zarządzać przeniesieniem obowiązków pracownika, zapewniając minimalne zakłócenia w bieżących projektach lub operacjach.

Podsumowanie

Proces rozwiązywania umowy za porozumieniem stron, jest procedurą pozwalającą na zachowanie polubownych relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Prawidłowe przeprowadzenie tego procesu zapewnia płynne zakończenie współpracy, zgodność ze standardami prawnymi i utrzymanie pozytywnych relacji zawodowych.

FAQ

P: Czy w Polsce każdy rodzaj umowy o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron?

O: Tak, każdą umowę o pracę, czy to na okres próbny, na czas określony czy na czas nieokreślony, można rozwiązać za obopólną zgodą.

P: Czy do rozwiązania umowy za obopólną zgodą konieczna jest pisemna umowa?

O: Absolutnie. Do rozwiązania umowy za obopólną zgodą wymagana jest prawnie pisemna umowa podpisana przez obie strony.

P: Co powinno znaleźć się w umowie o wypowiedzeniu za obopólną zgodą?

O: Kluczowymi elementami są: data rozwiązania umowy, rozliczenia finansowe i ustalenia dotyczące zwrotu mienia spółki.

P: Czy którakolwiek ze stron może odwołać się od decyzji o rozwiązaniu umowy do sądu?

O: Nie, po osiągnięciu i podpisaniu porozumienia żadna ze stron nie może odwołać się od decyzji w sądzie pracy.

P: Czy pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo pracy po rozwiązaniu umowy o pracę?

O: Tak, wystawienie świadectwa pracy w dniu rozwiązania stosunku pracy jest obowiązkiem pracodawcy.

P: Czy istnieją szczególne warunki, w których rozwiązanie umowy za obopólną zgodą nie jest wskazane?

O: Nie jest to wskazane, gdy pomiędzy stronami nie ma porozumienia lub zrozumienia co do warunków rozwiązania umowy.

P: Jak należy postępować z rozliczeniami końcowymi?

O: Umowa powinna jasno określać wszystkie aspekty ostatecznych rozliczeń, w tym zaległe wynagrodzenia i premie.

P: Co dzieje się z niewykorzystanym urlopem po rozwiązaniu umowy o pracę?

O: Rekompensata za niewykorzystany urlop powinna zostać uwzględniona w dokumencie o rozwiązaniu umowy zgodnie z polityką firmy.

Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
10 sposobów na wykorzystanie czatu online do poprawy obsługi klienta
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
Spis treści
Czym są różne rodzaje umów o pracę? Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron: najważniejsze cechy Kwestie prawne Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - procedura: Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron: wzór Obowiązki pracodawcy po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron Podsumowanie FAQ
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
9 min
Jak Bitrix24 Vega może zmienić Twoje podejście do pracy zdalnej i współpracy
Jak Bitrix24 Vega może zmienić Twoje podejście do pracy zdalnej i współpracy
12 min