Articles Strategia Marketingowa Firmy – Kompletny Przewodnik

Strategia Marketingowa Firmy – Kompletny Przewodnik

Zespół Bitrix24
12 min
359
Zaktualizowano: 25 kwietnia 2023
Zespół Bitrix24
Zaktualizowano: 25 kwietnia 2023
Strategia Marketingowa Firmy – Kompletny Przewodnik

Spis treści

1. Czym jest strategia marketingowa?
2. Do czego firma potrzebuje strategii marketingowej
3. Strategia marketingowa a plan marketingowy — czym się różnią
4. Jak stworzyć strategię marketingową krok po kroku
Opis firmy i unikalna wartość oferty
Wizja i cele firmy
Analiza rynku
Analiza grupy docelowej
Analiza konkurencji
Branding – marka firmy
Kanały marketingowe
Czym jest kanał marketingowy?
Podsumowanie
FAQ

Przygotowanie strategii marketingowej to proces wymagający czasu, danych i analiz. Taki dokument jest kluczowym elementem planowania działań promocyjnych w każdym biznesie. Ma szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach, gdzie każdego dnia mierzymy się z przesytem informacji. Stanowi podstawę, niejako filar wszystkich prowadzonych akcji marketingowych na różnych płaszczyznach. Dobrze przygotowana strategia pozwala na ułożenie dostosowanego do celów firmy planu promocji i osiągnięcie założonych celów firmy.

1. Czym jest strategia marketingowa?

Strategia marketingowa to długoterminowy plan działania, którego celem jest przekształcenie potencjalnych odbiorców produktu/usługi w klientów firmy.

Z uwagi na ciągły rozwój i elastyczność marketingu jako praktycznej dyscypliny naukowej, spotkać można kilka bardziej szczegółowych definicji powyższego pojęcia. Określa się w nich np. że strategia to uporządkowany plan działań promocyjnych obejmujący wiele kanałów. Składają się na nią cele, opisane kroki i wskaźniki. W innych źródłach spotkać można również informację, że strategia to element zarządzania, w którym kluczową rolę odgrywa klient.  

Przygotowując się do utworzenia takiego planu działania, należy przede wszystkim uwzględnić odbiorcę wysyłanych wiadomości, zarówno pod kątem treści, jak i sposobu komunikacji. 

2. Do czego firma potrzebuje strategii marketingowej

Bez sformułowanej strategii firmowej funkcjonowanie biznesu jest jak najbardziej możliwe, jednak obciążone ryzykiem związanym z niską efektywnością działań promocyjno-sprzedażowych. Strategia pozwala jasno wyznaczyć ścieżki, po których należy poruszać się w rynkowej rzeczywistości.  

Korzyści, jakie przynosi strategia marketingowa to m.in.:

 • sprawniejsze dotarcie do grupy docelowej klientów, czyli potencjalnych konsumentów oferowanego produktu. Jest to klucz do sukcesu firmy. Strategia umożliwia nie tylko lepsze zrozumienie ich potrzeb w szerszym kontekście, ale również naświetla, gdzie i w jaki sposób się z nimi komunikować.

 • efektywniejsze wykorzystanie środków w promocji produktu lub usługi. Jednym z największych błędów, jaki popełniają menedżerowie ds. marketingu, jest reklama w przypadkowo dobranych serwisach. Zamiast wydawać pieniądze na randomowe media, należy skupić się na tych, z których korzystają potencjalni klienci biznesu. Wybór odpowiednich nośników promocyjnych umożliwia właśnie jasno nakreślona strategia marketingowa.

 • stworzenie jasnych wytycznych wszystkich działań marketingowych. Strategia pozwala na trzymanie się obranych planów, kontrolę ich realizacji i wyników. Poprzez wyszczególnione cele i sposoby ich mierzenia, pozwala kontrolować efektywność podejmowanych wysiłków. Dzięki niej utrzymuje się również spójność wysyłanego przez biznes przekazu. 

3. Strategia marketingowa a plan marketingowy — czym się różnią

Przeszukując informacje na temat strategii i planów marketingowych wielokrotnie można spotkać się z sytuacją, gdy te 2 pojęcia traktowane są zamiennie. Faktycznie, te dwa dokumenty są bardzo blisko ze sobą połączone, a ich elementy wpływają wzajemnie na siebie. Jednak jest kilka różnic pomiędzy tymi obydwoma planami. W uproszczeniu można przyjąć, że strategia marketingowa to ogólny projekt działań, a plan marketingowy jest środkiem służącym do realizacji założeń strategii.

Strategia marketingowa to główny wyznacznik prowadzonych inicjatyw promocyjnych. Jest niejako kontynuacją i uzupełnieniem strategii biznesowej firmy. To taki ogólny szkic, baza wiedzy na temat tego, co firma chce osiągnąć w kontekście marketingowym. Wyznacza kierunek i ścieżkę podejmowanych działań, poprzez sprecyzowanie celów marketingowych i sposobu ich realizacji. Strategia marketingowa powinna opierać się zarówno na celach firmy, jak i uwzględniać tożsamość marki, misję i przekaz. 

Strategia składa się zazwyczaj z elementów takich jak:

 • opis firmy i unikalna wartość oferty
 • wizja i cele firmy
 • analiza rynku
 • opis grupy docelowej
 • analiza konkurencji
 • branding
 • wybrane kanały marketingowe
Plan marketingowy to zebrany opis działań służący wypełnianiu ogólnej strategii marketingowej biznesu. Określa w szczegółach podejmowanie w ramach konkretnej kampanii wysiłki promocyjne. Zawiera informacje na temat ram czasowych i kanałów, gdzie udostępniane będą wiadomości od firmy.

W planie marketingowym wyróżnia się zazwyczaj:
 • cele kampanii
 • ramy czasowe
 • budżet
 • dokonywane aktywności
 • rodzaj publikowanych treści

Strategia i plany marketingowe są ściśle ze sobą powiązane. Przygotowywanie strategii marketingowej prowadzi również do opracowania planów marketingowych, opisania kampanii promocyjnych. Obydwie koncepcje uzupełniają się, dając pełniejszy obraz rynku i dostępnych możliwości w osiąganiu założeń biznesu.Narzędzia biznesowe do zarządzania firmą Bitrix24

Nieograniczona liczba użytkowników na planie Free
Zarejestruj się już dziś


 

4. Jak stworzyć strategię marketingową krok po kroku

Poszczególne kroki, jakie należy przedsięwziąć podczas opracowywania strategii mogą się nieco różnić w zależności od firmy, oferty i otoczenia rynkowego. Jednak jako szkielet budowy strategii zazwyczaj opisuje się kilka kluczowych elementów, wyszczególnionych poniżej.

Opis firmy i unikalna wartość oferty

Formułowanie dokumentu warto rozpocząć od podstaw, czyli opisania prowadzonego biznesu, sektora i proponowanej oferty. Istotne jest jasne zdefiniowanie Unique Value Proposition (UVP), czyli z angielskiego “unikalnej wartości oferty”. Jest to nic innego, jak odpowiedź na pytania: “Co wyróżnia naszą ofertę na rynku? W czym jesteśmy lepsi od konkurencji?". UVP powinna być zdefiniowania w możliwie krótkiej formie, by jasno dawać do zrozumienia potencjalnemu klientowi, dlaczego warto wybrać właśnie nasz produkt. Przy opracowywaniu jej po raz kolejny należy przyjrzeć się docelowemu konsumentowi, znaleźć problem z jakim się mierzy i dostarczyć mu rozwiązanie, przy jednoczesnym podkreśleniu przewagi nad konkurencją. Taka przewaga może wynikać z rozmaitych czynników. Oferowany produkt może być nowocześniejszy, tańszy, najpopularniejszy w swoim sektorze, łatwiejszy w obsłudze, bardziej spersonalizowany. Najważniejsze, by wiadomość zawierała jasną informację o tym, dlaczego wybrać naszą ofertę.  

Przykładem może być platforma Wix, z hasłem:

“Create Your Own Website - Get Online in No Time.”

Slogan podkreśla, że każdy może utworzyć swoją stronę www, co nie jest niczym nowym na rynku, ale dzięki rozwiązaniu można to zrobić w kilka chwil. Jego główną cechą będzie więc łatwość i szybkość działania i to wyróżnia Wix, od konkurencji.

Wizja i cele firmy

Wizja firmy to wiadomość, w której określa się cel funkcjonowania organizacji. Ma ogólnie przedstawiać biznes, jego wartości, kulturę i plany, nawiązując do zakładanych celów. Jest to zwięzły komunikat, mówiący o tym, czym jest oferowany produkt czy usługa. Istotne jest tutaj jasne i proste przedstawienie oferty, tak by każdy potencjalny konsument mógł ją bez problemu zrozumieć. Jednak w dzisiejszym, wysoko konkurencyjnym środowisku, sam dobry produkt to za mało, by przebić się przez konkurencję. Musi być poparty czymś więcej — najlepiej, by za nim stały wartości, w które wierzy zarówno firma, jak i potencjalny jej klient. Po ich zdefiniowaniu należy wyraźnie podkreślić powiązanie pomiędzy oferowanymi produktami i wyznawanymi wspólnie wartościami, tak by konsument z łatwością mógł się z nimi utożsamić. A wszystko w zwięzłej, łatwo przyswajalnej formie.  

Przykładem może być Zoom z hasłem: “Video communications empowering people to accomplish more” (w wolnym tłumaczeniu “Komunikacja poprzez wideo, dzięki której ludzie osiągają więcej”).

Ze sloganu jasno wynika, że dostarczonym produktem jest komunikator wideo. Z kolei wartościami i celami, jakie wyznaje firma, jest umożliwienie odbiorcom płynnego porozumiewania się. Dzięki temu mogą realizować własne cele i osiągać znaczniej więcej niż kiedykolwiek.

Analiza rynku

W tej części strategii marketingowej należy umieścić informacje na temat branży, środowiska, w którym funkcjonuje firma. Powinny znaleźć się tutaj dane dotyczące wielkości sektora. Poza nimi warto opisać odnotowywane i prognozowane trendy, które mogą mieć wpływ na branżę i sam biznes. Tutaj duże znaczenie ma dogłębne badanie rynku, tak by, jak najlepiej poznać sektor, w którym firma chce funkcjonować i osiągać zakładane cele. Analiza rynkowa jest ściśle powiązana z dwoma kolejnymi elementami strategii, czyli analizą grupy docelowej i konkurencji. 

Analiza grupy docelowej

W tej części menedżerowie ds. marketingu skupiają się na odpowiedzi na pytania, czy i gdzie znajdują się potencjalni odbiorcy oferowanego przez biznes priduktu lub usługi. Po badaniu rynku, wywiadach i analizach, powinien przedstawić się jasny obraz idealnego klienta. Taki profil określający kim jest, co robi, czego szuka, jaki ma problem, a w końcu, w jaki sposób firma i produkt opisywane w strategii, mogą mu pomóc ten problem rozwiązać. Dokładny poradnik na temat tworzenia profilu klienta, czyli buyer persony znajduje się tutaj.

Analiza konkurencji

Jedną z najistotniejszych kwestii, wpływających na sukces firmy jest oddziaływanie funkcjonującej w branży konkurencji. Kluczowe staje się zrozumienie otoczenia, z którym rywalizować będziemy o klienta i związanych z nim wyzwań i możliwości.

Podczas analizy konkurencji skupić się należy na firmach, które bezpośrednio konkurują z biznesem, bazujących w tą samą grupę docelową. Nie zawsze będą to najwięksi gracze na rynku. Czasami, ze względu na położenie geograficzne, proponowane rozwiązania, mogą okazać się rywalem odległym lub w ogóle nieosiągalnym w danym momencie. Np. w sytuacji, gdy celujemy jedynie w lokalny rynek, dążymy do budowania z klientami ceniącymi sobie wyłącznie takie firmy, nie będziemy w bezpośredniej rywalizacji z globalnym dostawcą produktu. W takim przypadku analiza największych, światowych graczy będzie przydatna jedynie w sytuacji, gdy chcemy zainspirować się pomysłami na promocję, które można wykorzystać na lokalną skalę. W miarę wzrostu i wzmocnienia biznesu również otoczenie konkurencyjne ulegnie zmianie i wówczas powinno zostać poddane reanalizie.

Branding – marka firmy

Marka firmy to sposób, w jaki widzi ją świat dookoła. To czynnik wyróżniający i odróżniający, przykuwający i utrzymujący uwagę.

Najważniejszym zadaniem w przygotowywaniu brandingu, całej strategii marki, jest zdefiniowanie tego, co reprezentuje i jak chcemy, by była postrzegana. W zależności od dostępnych możliwości i środków budowanie świadomości marki może zostać uwzględnione w strategii marketingowej, lub stać się zupełnie osobnym zadaniem, z własną strategią i planem działania. Przewodnik na temat brandingu znajduje się tutaj.

Kanały marketingowe

Strategia często zawiera również opis kanałów marketingowych, które używane będą na potrzeby biznesu. Niektóre biznesy, dysponujące potrzebnymi zasobami, podchodzą do zagadnienia jako do kolejnego projektu. Przygotowują osobny dokument — strategię kanałów marketingowych skorelowaną ze strategią marketingową firmy.

W obydwu przypadkach cel jest jeden — promowanie biznesu w miejscach, w których obecni są potencjalni odbiorcy. Wybierając media do celów promocyjnych, podejmuje się decyzje dotyczące inwestycji środków reklamowych w oparciu zarówno o tożsamość marki, jak i zwyczaje i nawyki potencjalnych klientów, opisane w profilu idealnego klienta.

Czym jest kanał marketingowy?

To nic innego jak wspólna platforma, niejako punkt styku nadawcy i odbiorcy wiadomości marketingowej, pozwalający im nawiązać kontakt. Każdy z kanałów cechuje się własnymi funkcjami. Istotne jest, by podczas planowania, dla każdego kanału wyznaczyć jasne i mierzalne cele, by na bieżąco śledzić postępy prac i weryfikować błędy.

Najpopularniejsze kanały marketingowe wykorzystywane w promocji:

 • email
 • sms
 • sieci społecznościowe
 • strona www
 • SEO i PPC
 • reklamy (drukowane, w TV, prasie, na innych stronach www, u partnerów)
 • współpraca z influencerami
 • wydarzenia branżowe
 • public relations
 • polecenia i rekomendacje 
Do skoordynowania działań promocyjnych obejmujących wiele kanałów marketingowych wykorzystuje się nowoczesne narzędzia, m.in. CRM czy zintegrowane z nim Centrum kontaktowe. Takie rozwiązania umożliwiają monitorowanie wysyłanych wiadomości przy zachowaniu spójności przekazu marki.

Zobacz jak Centrum kontaktowe Bitrix24 pomoże w promocji Twojego biznesu!

Podsumowanie

Zdefiniowanie i wdrożenie dopasowanej do oferty firmy i potrzeb rynku strategii marketingowej przynosi korzyści na wielu płaszczyznach. Poza najistotniejszą (z ekonomicznego punktu widzenia), czyli zwiększeniem sprzedaży, pozwala na wzmocnienie pozycji marki i poprawę relacji z klientami. Dzięki niej możliwe jest kreowanie spójnego przekazu, monitorowanie rozwoju biznesu i stopnia realizacji zakładanych celów. Jest kluczowym elementem, stanowi fundament i punkt odniesienia w planowanych działaniach marketingowych organizacji.


FAQ

Jakie są korzyści ze strategii marketingowej?

Dzięki strategii marketingowej firma może osiągać przewagę nad konkurencyjnymi podmiotami. Pozwala nakreślić i dzięki temu zrozumieć potrzeby potencjalnych klientów, tak by odpowiadając na nie oraz przekształcić ich w zadowolonych klientów. 

Czym jest marketing mix w strategii marketingowej?

Jest to koncepcja marketingowa ułatwiająca sformułowanie strategii, którą zaproponował Jerome McCarthy w latach 60-tych ubiegłego wieku. W języku angielskim znana jest również jako 4 P’s of Marketing, czyli product, price, place, promotion (produkt, miejsce, cena i promocja). Według tej koncepji kluczowym jest stworzenie i dopracowanie produktu, udostępnienie go w odpowiadającej warunkom rynkowym cenie, we właściwym miejscu i ze wsparciem odpowiedniej promocji. Działania te powinny być prowadzone w taki sposób, by zadowolić potrzeby klientów i wypełnić cele firmy, a jednocześnie uwzględniać dynamiczne realia społeczno-politycznych i sytuację na rynku. Składowe marketingu mix uwzględnia się na różnych płaszczyznach formułowanej strategi. 

Czy cele i wizja firmy mogą się zmienić w czasie?

W miarę wzrostu i rozwoju biznesu, zawirowań na rynku i zachowań konsumentów, wizja i cele firmy mogą jak najbardziej ulec zmianie. Wówczas należy zweryfikować założenia i dostosować je do otaczających warunków. Jest to naturalny proces rozwoju podobnie jak w każdej inne dziedzinie. 

Po co tworzyć strategię kanałów marketingowych?

Potencjalni klienci biznesu muszą mieć szansę zobaczyć wysyłaną do nich wiadomość. Istotne jest wykorzystywanie odpowiednich kanałów promocyjnych, tak, by możliwe było zwiększenie prawdopodobieństwa zakupu. Bez jasnych wskazówek, które źródła wybrać, firma traci na efektywności i marnuje zasoby. Drugim, istotnym aspektem, zawartym w strategii jest dbałość o spójność wysyłanego przez markę przekazu. 


Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
6 skutecznych narzędzi wykrywających treści, które generuje sztuczna inteligencja (AI)
Spis treści
Spis treści 1. Czym jest strategia marketingowa? 2. Do czego firma potrzebuje strategii marketingowej 3. Strategia marketingowa a plan marketingowy — czym się różnią 4. Jak stworzyć strategię marketingową krok po kroku Opis firmy i unikalna wartość oferty Wizja i cele firmy Analiza rynku Analiza grupy docelowej Analiza konkurencji Branding – marka firmy Kanały marketingowe Czym jest kanał marketingowy? Podsumowanie FAQ Jakie są korzyści ze strategii marketingowej? Czym jest marketing mix w strategii marketingowej? Czy cele i wizja firmy mogą się zmienić w czasie? Po co tworzyć strategię kanałów marketingowych?
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
9 min
8 Cech Idealnego Oprogramowania do Zarządzania Projektami w Małej Firmie
8 Cech Idealnego Oprogramowania do Zarządzania Projektami w Małej Firmie
11 min