Zarządzanie produktem a zarządzanie projektem: 5 kluczowych różnic

10 min czytania
Zespół Bitrix24
20 września 2023
Odświezone: 20 września 2023
Zarządzanie produktem a zarządzanie projektem: 5 kluczowych różnic

Zarządzanie produktem a zarządzanie projektem – na czym polega różnica? Jeśli potraktujesz te dwa osobne pojęcia jako jedno, wpadniesz w zamieszanie i niską produktywność. 

Aby Ci pomóc, zdefiniujemy, co oznacza każde pojęcie, zanim przyjrzymy się pięciu kluczowym różnicom między nimi. Przy okazji omówimy różnice między menedżerem produktu a menedżerem projektu, aby zapewnić jasne zrozumienie, jak rozróżnić każdą rolę i umieścić właściwych ludzi na właściwych stanowiskach.

Czym jest zarządzanie produktem?

Zarządzanie produktem koncentruje się na strategii tworzenia, rozwoju, wprowadzenia na rynek i późniejszych modyfikacji produktu. Wiąże się to z wieloma badaniami rynku, skupiającymi się na potrzebach klientów, ale także na wewnętrznych celach biznesowych.

Kim jest menedżer produktu?

Rola menedżera produktu jest podobna do roli dyrektora generalnego, ale zamiast zajmować się firmą jako całością, koncentruje się na konkretnym produkcie. Typowe narzędzia w arsenale menedżera produktu obejmują opinie klientów, analizę rynku i systemy planów rozwoju produktu. Menedżer rozważy „co” i „dlaczego” oraz wykorzysta odpowiedzi na te pytania jako podstawę do wprowadzenia zmian i ulepszeń.


Czym jest zarządzanie projektami?

Zarządzanie projektami to bardziej izolowany wysiłek, który pracuje nad konkretnymi i tymczasowymi celami. Celem projektu może być opracowanie unikalnego produktu lub usługi, podczas gdy zarządzanie produktem przejmie kontrolę nad dalszym utrzymaniem produktu lub usługi.

Kim jest menedżer projektu?

Menedżerowie projektów są facylitatorami w osiągnięciu nadrzędnego celu. W praktyce oznacza to inteligentne planowanie budżetu, planowanie zadań i alokację zasobów. Menedżerowie projektów w dużym stopniu polegają na narzędziach do zarządzania projektami, aby ocenić dostępność ludzi i stworzyć plan działania pozwalający zmieścić się w ograniczeniach budżetowych i czasowych. Mniej koncepcyjni niż menedżerowie produktu, menedżerowie projektów uważnie przyglądają się temu, „jak” i „kiedy”, zajmując się bardziej logistyką niż kreatywnymi pomysłami.


Ulepsz swój produkt i zarządzaj projektami z Bitrix24

WYPRÓBUJ JUŻ DZIŚ


1. Cykl życia zarządzania produktem vs Cykl życia zarządzania projektem

Jedna z kluczowych różnic w debacie dotyczącej zarządzania produktem i zarządzania projektami polega na odpowiednich cyklach życia. Każdy proces przebiega w odrębnych etapach, kierowanych przez różne cele i wyniki.

Cykle życia produktu

Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że cykle życia produktu są długoterminowe i ciągłe oraz obejmują wiele iteracji tej samej ogólnej koncepcji. Powodem, dla którego zarządzanie produktem jest ciągłe dostosowywanie produktu do wymagań klientów, które podlegają ciągłym zmianom. Zespoły produktowe będą uważnie monitorować analitykę klientów pod kątem zmian w zachowaniu, a także platformy mediów społecznościowych, aby identyfikować zmiany w oczekiwaniach. Weźmy na przykład jedną z rzeczy, dotyczących zarządzania cyklem życia projektu: planowanie, monitorowanie, wykonywanie. 

Weźmy na przykład producenta telefonów komórkowych. Przy każdym wydaniu konkretnego modelu menedżerowie produktu nie będą wracać do deski kreślarskiej i tworzyć zupełnie nowego telefonu. Zamiast tego zbiorą opinie na temat poprzednich modeli, połączą je z przełomowymi osiągnięciami technologicznymi i wyprodukują nową wersję telefonu z wystarczającą liczbą ulepszeń, aby był atrakcyjny dla ich klientów.

Cykle życia projektu

Z drugiej strony cykle życia projektów mają wyraźny czas trwania i określoną datę rozpoczęcia i zakończenia. Cykl życia będzie obejmował różne etapy, takie jak planowanie, wykonanie, monitorowanie, kontrolowanie i dostawa, zanim projekt zostanie oznaczony jako ukończony. Oznacza to, że planowanie strategiczne projektów jest bardziej skoncentrowane na terminach i usuwaniu wszelkich zagrożeń dla postępu.

Chociaż istnieją wyraźne różnice w zakresie cykli życia produktu i menedżera projektu, obaj będą w dużym stopniu polegać na oprogramowaniu do zarządzania zadaniami w celu planowania i monitorowania postępu swoich procesów. Obaj menedżerowie udostępnią swoje oprogramowanie członkom swoich zespołów, aby każdy mógł zobaczyć oś czasu z okresowymi kamieniami milowymi dla uproszczenia wizualnego.

2. Różnica dotycząca ról w zakresie zarządzania interesariuszami

Jeśli chodzi o kluczowych interesariuszy, zarządzanie produktem jest bardziej zwrócone w stronę klienta, podczas gdy menedżer projektu częściej koncentruje się na interesariuszach wewnętrznych.

Zarządzanie interesariuszami produktu

Menedżer produktu zwykle wchodzi w interakcję z zewnętrznymi interesariuszami, takimi jak klienci, dostawcy i osoby mające wpływ na rynek. Rodzaj prowadzonych przez nich dyskusji ma zazwyczaj charakter zbierania informacji, niezależnie od tego, czy chodzi o to, co klienci chcą zobaczyć w nowej wersji, czy też o opinie, jakie ich dostawcy uzyskali w wyniku bezpośredniej interakcji z klientem.

W interesie menedżera produktu leży utrzymanie dobrych relacji z klientami, ale także gromadzenie ustrukturyzowanych danych do późniejszej analizy. Dlatego menedżerowie produktów oprócz korzystania z systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) do prowadzenia rejestrów interakcji z klientami, korzystają z formularzy CRM w celu kompilowania przydatnych danych. Dane te umożliwiają im podejmowanie świadomych decyzji, które zwiększają wartość produktu.

Więc, menedżerowie produktu skoncentrują się bardziej na gromadzeniu danych od klientów i dostawców, podczas gdy menedżerowie projektu będą używać tego samego narzędzia do interakcji z inwestorami, członkami zespołu i dostawcami zewnętrznymi.

3. Kluczowe umiejętności: Zarządzanie produktem vs zarządzanie projektami

Z różnymi rolami wiążą się różne umiejętności. W tym miejscu przyjrzymy się konkretnym umiejętnościom niezbędnym do odniesienia sukcesu jako menedżer produktu i ich kontrastowi z tymi, które definiują menedżera projektu.

Umiejętności zarządzania produktem

 • Rozumienie rynku. Bez świadomości rynku, z którym mają do czynienia, menedżerowie produktu nie są w stanie sprostać wymaganiom klientów. W rezultacie menedżerowie produktu często mają dogłębne doświadczenie branżowe, aby reagować na zmiany rynkowe.

 • Strategiczne myślenie. Chociaż dotyczy to również menedżerów projektów, menedżerowie produktu muszą myśleć długoterminowo, jednocześnie równoważąc priorytety klienta i firmy.

 • Analiza danych. Doświadczenie w analizie danych jest niezbędne, aby zrozumieć chaotyczny świat informacji zwrotnych i opinii. Większość menedżerów produktu ma doświadczenie z pierwszej ręki w korzystaniu z narzędzi do analizy danych w celu podejmowania świadomych decyzji.

Umiejętności zarządzania projektami

 • Planowanie i organizacja. Menedżerowie projektów niekoniecznie muszą dogłębnie rozumieć swój produkt lub rynek. Bardziej interesują się ludźmi i zarządzaniem zasobami, a dużą część kreatywności pozostawiają liderom działów.

 • Zarządzanie ryzykiem. Najlepsi menedżerowie projektów są mistrzami przewidywania zagrożeń i upewniania się, że nie mają one wpływu na cały projekt. Zwykle wiąże się to z dużym doświadczeniem, ale nowi kierownicy projektów mogą również zapoznać się ze studiami przypadków, aby lepiej się przygotować.

 • Zarządzanie komunikacją i interesariuszami. Zarządzanie projektem obejmuje przekazywanie wizji, utrzymywanie zaangażowania interesariuszy oraz zapewnianie jasnych i zwięzłych instrukcji. Słaba komunikacja i zarządzanie relacjami mogą stanowić poważną przeszkodę w powodzeniu projektu.

4. Planowanie strategiczne w zarządzaniu produktem a w zarządzaniu projektami

Chociaż obie role wymagają wysokiego poziomu planowania, zakres i kierunek strategii znacznie się różnią.

Planowanie strategiczne w zarządzaniu produktem

Menedżerowie produktu muszą być biegli w tworzeniu kompleksowego planu rozwoju produktu. Będzie to obejmować wymierne kamienie milowe sukcesu, co pomoże zmotywować zespoły i wywołać szum wśród klientów. Tak naprawdę każda aktualizacja i iteracja będzie przebiegać według podobnego cyklu, na przykład:

Badania rynku → Planowanie → Testowanie prototypu → Walidacja → Uruchomienie → Analiza

Po pomyślnym zakończeniu cyklu plan działania można zapisać jako szablon, gotowy do ponownego wdrożenia w następnym cyklu.

Planowanie strategiczne w zarządzaniu projektami

Menedżerowie projektu często pracują według napiętych harmonogramów i dlatego muszą skrupulatnie planować. Ponieważ terminy są dla nich najważniejszym punktem, menedżerowie muszą korzystać z oprogramowania do śledzenia czasu, aby zmierzyć, ile czasu zajmuje każde zadanie, aby lepiej zaplanować przyszłość.

Kolejnym poważnym problemem planowania strategicznego jest element ryzyka. W obliczu niepewnych planów działania nie jest łatwo zidentyfikować każde istniejące ryzyko. Dlatego kierownicy projektów tworzą dokument dotyczący zarządzania ryzykiem wraz z taktyką rozwiązania problemu. Jednocześnie uwzględnią czas wolny w całym projekcie, aby zapewnić swobodę w przypadku opóźnień w dostawach lub nieoczekiwanych opóźnień.

Pomimo różnic między zarządzaniem produktem a zarządzaniem projektami pod względem planowania strategicznego, w obu przypadkach będzie wykorzystywane zaawansowane oprogramowanie do planowania i tworzenia harmonogramu, które może zarówno organizować zadania, jak i tworzyć jasne, reprezentatywne plany działania dla interesariuszy.

5. Mierniki sukcesu w zarządzaniu produktem vs w zarządzaniu projektami

Być może najbardziej wyraźną różnicą między zarządzaniem produktem a zarządzaniem projektami są mierniki sukcesu.

Wskaźniki gwarantujące sukces w zarządzaniu produktem

Ostatecznym celem zarządzania produktem jest stworzenie produktu, który odniesie sukces na otwartym rynku. Jednak musi to być również opłacalne finansowo dla samej firmy.

Do kluczowych wskaźników wydajności w zarządzaniu produktem należą:

 • Zadowolenie klienta. Jeśli klienci są zadowoleni z produktu, jeden z kluczowych wskaźników został osiągnięty. Menedżerowie będą to mierzyć za pomocą formularzy opinii klientów, a także dzięki analityce sprzedaży.

 • Udział w rynku. Produkt staje się jeszcze bardziej skuteczny, nie tylko będąc atrakcyjnym dla użytkowników, ale także sprawiając, że produkty konkurencji stają się zbędne. Dobrym wskazaniem będzie połączenie danych sprzedażowych i badań rynku.
 • Marże zysku. O ile generowanie wysokich przychodów zawsze jest pozytywne, o tyle jeśli koszty poniesione na stworzenie produktu nie pozwalają na osiągnięcie akceptowalnych marż zysku, wysiłku tego nie można uznać za sukces.

Wskaźniki gwarantujące sukces w zarządzaniu projektami

W idealnym świecie wszystkie projekty osiągną swoje kluczowe cele, nie przekraczając terminu i budżetu.

Menedżerowie projektów będą zatem opierać swój sukces na takich czynnikach jak:

 • Zadowolenie interesariuszy. Jeśli projekt osiągnie wszystkie podstawowe i drugorzędne cele briefu, można go uznać za sukces. Zawsze jednak warto uzyskać informacji zwrotnych od przełożonych, członków zespołu i potencjalnych klientów, aby dostosować i ulepszyć przyszłe projekty.

 • Dostawa na czas. Jest to dość oczywiste, ale menedżerowie muszą stale monitorować postęp w punktach kontrolnych w całym projekcie, aby uniknąć efektu kuli śnieżnej w miarę zbliżania się ostatecznego terminu.
 • Trzymać się budżetu. Jeżeli jest jasne, że projekt przekroczy budżet, menedżer projektu powinien polegać na środkach oszczędnościowych, określonych w strategii zarządzania ryzykiem.


Bitrix24: działania związane z zarządzaniem produktami i projektami w jednym miejscu

Różnice między zarządzaniem produktem a zarządzaniem projektami wymagają odrębnych umiejętności, oczekiwań i przepływów pracy. Te różnice ról sprawiają, że dość trudno jest przypisać tę samą osobę do obu obszarów. W rezultacie różnice w kluczowych używanych narzędziach oznaczają, że firmy często wydają dużo pieniędzy na oprogramowanie potrzebne do jak najlepszego wykorzystania obu ról.

Jednakże dzięki Bitrix24 możesz zaoszczędzić sobie dodatkowych wydatków, korzystając z naszej wszechstronnej platformy, która zapewni Twoim zespołom wszystko, czego potrzebują do osiągnięcia sukcesu:

 • Narzędzia do zarządzania zadaniami umożliwiające planowanie projektów i tworzenie planów rozwoju produktu.

 • Systemy komunikacji obejmujące współpracę wewnętrzną i opinie klientów.

 • Potężne narzędzia analityczne do monitorowania wydajności wewnętrznej i trendów rynkowych.

Tworząc zespoły zarządzające produktami i projektami, zarejestruj się w Bitrix24 i zapewnij im najlepszy start dzięki potężnym narzędziom dla nowoczesnego biznesu.

FAQ

Kim jest menedżer produktu i menedżer projektu?

Menedżer produktu nadzoruje strategiczny rozwój produktu, koncentrując się na potrzebach klientów, trendach rynkowych i celach biznesowych. Menedżer projektu zapewnia pomyślną realizację projektu, koordynując zasoby i zadania, aby osiągnąć określone cele w ustalonych ramach czasowych i budżecie.

Jakie są kluczowe różnice między zarządzaniem produktem a zarządzaniem projektami?

Kluczowe różnice między zarządzaniem produktem a zarządzaniem projektami obejmują:

 • Cykl życia każdego procesu
 • Kluczowi interesariusze
 • Czynniki wpływające na planowanie
 • Wskaźniki sukcesu

Jak te różnice pomiędzy zarządzaniem produktami i projektami wpływają na firmę?

Różnice w zarządzaniu produktami i projektami wpływają na firmę poprzez rodzaj zasobów, z których korzysta organizacja, wymagane narzędzia i stosowane strategie komunikacyjne. Zajęcie się każdym obszarem oddzielnie, pozwala przedsiębiorstwom zoptymalizować działalność, usprawnić rozwój produktów i realizację projektów.


Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
6 skutecznych narzędzi wykrywających treści, które generuje sztuczna inteligencja (AI)
Spis treści
Czym jest zarządzanie produktem? Kim jest menedżer produktu? Czym jest zarządzanie projektami? Kim jest menedżer projektu? 1. Cykl życia zarządzania produktem vs Cykl życia zarządzania projektem Cykle życia produktu Cykle życia projektu 2. Różnica dotycząca ról w zakresie zarządzania interesariuszami Zarządzanie interesariuszami produktu 3. Kluczowe umiejętności: Zarządzanie produktem vs zarządzanie projektami Umiejętności zarządzania produktem Umiejętności zarządzania projektami 4. Planowanie strategiczne w zarządzaniu produktem a w zarządzaniu projektami Planowanie strategiczne w zarządzaniu produktem Planowanie strategiczne w zarządzaniu projektami 5. Mierniki sukcesu w zarządzaniu produktem vs w zarządzaniu projektami Wskaźniki gwarantujące sukces w zarządzaniu produktem Wskaźniki gwarantujące sukces w zarządzaniu projektami Bitrix24: działania związane z zarządzaniem produktami i projektami w jednym miejscu FAQ Kim jest menedżer produktu i menedżer projektu? Jakie są kluczowe różnice między zarządzaniem produktem a zarządzaniem projektami? Jak te różnice pomiędzy zarządzaniem produktami i projektami wpływają na firmę?
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min czytania
Przenieś markę do sieci! Kreator stron internetowych dla małych firm
Przenieś markę do sieci! Kreator stron internetowych dla małych firm
13 min czytania
Zwrot z inwestycji w automatyzację marketingu – analiza ROI
Zwrot z inwestycji w automatyzację marketingu – analiza ROI
13 min czytania