Articles Krok po kroku: Jak przeprowadzić mapowanie procesów w swojej firmie?

Krok po kroku: Jak przeprowadzić mapowanie procesów w swojej firmie?

Zespół Bitrix24
13 min
452
Zaktualizowano: 12 stycznia 2024
Zespół Bitrix24
Zaktualizowano: 12 stycznia 2024
Krok po kroku: Jak przeprowadzić mapowanie procesów w swojej firmie?

Sztuka mapowania procesów staje się nieoceniona. Mapowanie procesów to nie tylko zadanie dla specjalistów ds. zarządzania jakością, ale podstawowe narzędzie, z którego mogą korzystać firmy każdej wielkości – a nawet organizacje pozarządowe (NGO) – w celu uzyskania jasnego zrozumienia swoich procesów wewnętrznych. Wizualnie przedstawiając etapy procesu, od jego początku do zakończenia, mapowanie procesu oświetla przepływ pracy, identyfikując obszary wymagające poprawy i ułatwiając lepszą komunikację między członkami zespołu.

Celem tego przewodnika jest przeprowadzenie Cię krok po kroku przez proces tworzenia mapy procesu. Niezależnie od tego, czy jesteś małym start-upem chcącym usprawnić swoje operacje, dużą korporacją dążącą do zwiększenia wydajności procesów, czy organizacją pozarządową chcącą zmaksymalizować wykorzystanie zasobów, omówione tutaj zasady i techniki mają uniwersalne zastosowanie.

Mapowanie procesów może początkowo wydawać się zniechęcające, szczególnie dla osób, które nie mają doświadczenia z tą koncepcją. Jednak przy odpowiednim podejściu i narzędziach może to być proste i bardzo satysfakcjonujące ćwiczenie. W tym przewodniku podzielimy proces na łatwe do wykonania etapy, oferując praktyczne porady i spostrzeżenia na każdym etapie. Chociaż różne narzędzia, w tym Bitrix24, mogą pomóc w tym przedsięwzięciu, niniejszy przewodnik koncentruje się głównie na metodologii i najlepszych praktykach samego mapowania procesów.

Podstawy mapowania procesów

Nawet podstawy mapowania procesów to potężne narzędzie, które służy jako wizualny plan działań Twojej firmy, dzięki czemu złożone procesy są łatwiejsze do zrozumienia i zarządzania. Aby efektywnie korzystać z tego narzędzia, konieczne jest zrozumienie podstaw mapowania procesów.

1. Definicja i cele

W swej istocie mapowanie procesów polega na utworzeniu diagramu lub schematu blokowego przedstawiającego szczegółowo każdy etap procesu. Ta wizualna reprezentacja pomaga określić, w jaki sposób zadania są wykonywane, kto jest odpowiedzialny za każdy etap i gdzie znajdują się potencjalne wąskie gardła. Celami mapowania procesów są:

 • Poprawa wydajności: wizualizując kroki, możesz łatwo zidentyfikować i wyeliminować nadmiarowości i nieefektywności;
 • Poprawa komunikacji: mapa procesów zapewnia uniwersalny język, dzięki czemu każdy rozumie przepływ pracy;
 • Łatwiejszy proces szkolenia: nowi pracownicy mogą szybko nauczyć się procesów dzięki tym pomocom wizualnym;
 • Wspieranie ciągłego doskonalenia: regularnie aktualizowane mapy procesów pomagają nadążać za zmianami i wspierać ciągłe doskonalenie.
2. Kluczowe elementy mapy procesu

Kompleksowa mapa procesu zazwyczaj obejmuje następujące elementy:

 • Kroki i zadania: są to indywidualne działania podejmowane w celu zakończenia procesu;
 • Przebieg procesu: wskazany strzałkami, pokazuje kierunek i kolejność kroków;
 • Punkty decyzyjne: punkty w procesie, w których wymagana jest decyzja, często prowadzące do różnych ścieżek w zależności od decyzji;
 • Wejścia i wyjścia: co wchodzi i wychodzi na każdym etapie;
 • Role i obowiązki: kto jest odpowiedzialny za każdy krok;
 • Ramy czasowe i terminy: jak długo powinien trwać każdy krok lub kiedy należy go ukończyć.
3. Rodzaje map procesów

Różne typy map procesów odpowiadają różnym potrzebom. Niektóre popularne typy obejmują:

 • Mapy procesów wysokiego poziomu: zapewniają widok procesu z lotu ptaka, koncentrując się na głównych etapach i ignorując szczegółowe zadania;
 • Szczegółowe mapy procesów: oferują dogłębne spojrzenie na każdy etap, w tym skomplikowane szczegóły procesu;
 • Diagramy toru działania: przydatne w przypadku procesów obejmujących wiele działów lub zespołów, pokazujące, kto jest odpowiedzialny za każdy krok.

Zrozumienie tych podstaw stanowi podstawę do skutecznego wdrożenia mapowania procesów w Twojej organizacji.

Przygotowanie do mapowania procesów

Efektywne mapowanie procesów rozpoczyna się na długo przed narysowaniem pierwszego prostokąta lub strzałki. Przygotowanie jest kluczowe, aby mieć pewność, że wysiłki związane z mapowaniem procesów są skoncentrowane, istotne i ostatecznie skuteczne. Oto kluczowe kroki, które należy przygotować do mapowania procesów w Twojej organizacji.

Jak przeprowadzić mapowanie procesów w swojej firmie?

Zebranie odpowiedniego zespołu

Pierwszym krokiem w mapowaniu procesów jest utworzenie zespołu. W idealnym przypadku zespół ten powinien być wielofunkcyjny i składać się z członków z różnych działów, którzy są bezpośrednio zaangażowani w proces. Zaangażowanie osób posiadających wiedzę z pierwszej ręki na temat procesu zapewnia dokładność i kompleksowość. Rozważ uwzględnienie:

 • Właściciele procesu: osoby odpowiedzialne za proces;
 • Pracownicy pierwszej linii: ci, którzy codziennie wykonują ten proces;
 • Zarządzanie: aby zapewnić nadzór i wsparcie.

Wyznaczanie jasnych celów

Jasno określone cele są niezbędne do skutecznego mapowania procesów. Cele te poprowadzą Twój zespół przez cały proces mapowania procesu i pomogą w skupieniu się na tym, co ważne. Twoje cele powinny być:

 • Konkretne: jasno zdefiniuj, co zamierzasz osiągnąć dzięki mapowaniu procesów;
 • Mierzalne: ustal kryteria pomiaru powodzenia ćwiczenia mapowania procesów;
 • Osiągalne: upewnij się, że cele są realistyczne i osiągalne;
 • Istotne: dopasuj cele do szerszych celów swojej organizacji;
 • Ograniczone w czasie: ustal harmonogram ukończenia mapowania procesu.

Zrozumienie procesu

Przed rozpoczęciem mapowania ważne jest dokładne zrozumienie procesu.

 • Gromadzenie istniejącej dokumentacji: zbierz wszelkie istniejące dokumenty lub instrukcje opisujące proces;
 • Prowadzenie wywiadów i obserwacji: porozmawiaj z członkami zespołu zaangażowanymi w proces i obserwuj proces w działaniu. Może to dostarczyć cennych spostrzeżeń i pomóc w zidentyfikowaniu luk pomiędzy udokumentowanym procesem a tym, co faktycznie się dzieje.

Identyfikacja zakresu

Zdefiniowanie zakresu mapy procesu ma kluczowe znaczenie.

 • Punkty początkowe i końcowe: jasno określ, gdzie zaczyna się i kończy proces;
 • Poziom szczegółowości: określ, jak szczegółowa musi być mapa procesu. Będzie to zależeć od celów i złożoności procesu.

Mając odpowiedni zespół, jasne cele, dokładne zrozumienie procesu i dobrze zdefiniowany zakres, możesz teraz rozpocząć właściwy proces mapowania. W następnej sekcji przyjrzymy się, jak określić, które procesy należy zmapować i jak nadać im priorytety.

Identyfikacja procesów do zmapowania

Sukces mapowania procesów w dużej mierze zależy od zidentyfikowania właściwych procesów do mapowania. Nie wszystkie procesy wymagają mapowania, a wybór odpowiednich jest krokiem krytycznym. W tej sekcji opisano, jak wybierać procesy do mapowania i jak skutecznie ustalać dla nich priorytety.

Kryteria wyboru

Aby zdecydować, które procesy należy zmapować, należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

 1. Złożoność: procesy, które są złożone i składają się z wielu etapów, są głównymi kandydatami do mapowania;
 2. Częstotliwość: regularnie występujące procesy często mają większy wpływ na organizację;
 3. Obszary problematyczne: procesy, o których wiadomo, że powodują problemy, takie jak opóźnienia, błędy lub skargi klientów;
 4. Wartość dla organizacji: procesy, które w znaczący sposób przyczyniają się do osiągnięcia celów Twojej organizacji i zadowolenia klientów;
 5. Zarządzanie zmianami: procesy, które wkrótce ulegną zmianom. Skorzystaj z mapowania, aby zapewnić płynne przejście.

Priorytetyzowanie procesów

Kiedy już masz listę potencjalnych procesów do zmapowania, ustal ich priorytety na podstawie:

 • Wpływu: skoncentruj się na procesach, które mają największy wpływ na wydajność Twojej organizacji i satysfakcję klientów;
 • Pilności: należy nadać priorytet procesom wymagającym natychmiastowej uwagi ze względu na problemy lub nadchodzące zmiany;
 • Wykonalności: rozważ dostępne zasoby, w tym czas i siłę roboczą, i zacznij od procesów, które można zmapować, biorąc pod uwagę bieżące ograniczenia.

Pierwsze kroki

Rozpocznij od jednego procesu na raz, aby uniknąć przytłoczenia zespołu. Zacznij od procesu, który nie jest zbyt skomplikowany, ale ma wystarczająco dużo treści, aby zapewnić znaczące spostrzeżenia. Pomoże to Twojemu zespołowi przyzwyczaić się do ćwiczenia mapowania procesów i zbudować pewność siebie.

Angażowanie interesariuszy

Nawiąż kontakt z interesariuszami, którzy są częścią procesu. Ich spostrzeżenia mogą dostarczyć bezcennych informacji na temat wymaganych kroków, stojących przed nimi wyzwań i potencjalnych obszarów wymagających poprawy. To zaangażowanie nie tylko zapewnia dokładność mapowania, ale także sprzyja poczuciu odpowiedzialności i współpracy wśród osób zaangażowanych w proces.

Starannie wybierając i ustalając priorytety procesów mapowania, Twoja organizacja może skoncentrować swoje wysiłki tam, gdzie są one najbardziej potrzebne i będą najbardziej skuteczne.

  

Gotowy na transformację swojej firmy?   

  

Wypróbuj Bitrix24 i zobacz, jak łatwo możesz zoptymalizować każdy proces.   

   Zarejestruj się za darmo już dziś   

Tworzenie mapy procesu

Tworzenie mapy procesu jest krytycznym krokiem, podczas którego wybrany proces zostaje przetłumaczony na format wizualny. W tej sekcji opisano krok po kroku podejście umożliwiające skuteczne zaplanowanie procesu.

1. Zbierz niezbędne informacje

Zanim zaczniesz rysować mapę procesu, zbierz wszystkie istotne informacje:

 • szczegółowe opisy każdego etapu procesu;
 • informacje o tym, kto jest odpowiedzialny za każdy etap;
 • dane dotyczące ram czasowych i terminów wykonania każdego zadania;
 • wejścia i wyjścia dla każdego kroku;
 • wszelkie punkty decyzyjne w procesie.

2. Wybierz odpowiedni typ mapy procesu

W zależności od złożoności i charakteru procesu należy wybrać najbardziej odpowiedni rodzaj mapy procesu. W przypadku prostszych procesów może wystarczyć podstawowy schemat blokowy. W przypadku bardziej złożonych procesów obejmujących wiele działów lub zespołów bardziej skuteczny może być diagram toru działania.

3. Zacznij od wersji roboczej

Rozpocznij od stworzenia wstępnego szkicu mapy procesu. Używaj prostych narzędzi, takich jak długopis i papier, lub podstawowego oprogramowania do rysowania. Celem jest uzyskanie wstępnej wizualnej reprezentacji procesu.

 • Zidentyfikuj punkty początkowe i końcowe: wyraźnie zaznacz, gdzie proces się zaczyna i gdzie kończy;
 • Zaplanuj kroki: przedstaw każdy krok w ramce i opisz podjęte działanie.
 • Wskaż przepływ: użyj strzałek, aby pokazać, jak proces przebiega od jednego etapu do następnego;
 • Zaznacz punkty decyzyjne: użyj kształtu rombu, aby przedstawić punkty decyzyjne w procesie.

4. Udoskonal i sformalizuj mapę

Po ukończeniu wersji roboczej przenieś ją do bardziej formalnego narzędzia, które umożliwia łatwą edycję i udostępnianie. Dostępne są różne narzędzia programowe do mapowania procesów, które mogą zapewnić bardziej profesjonalny wygląd i działanie.

 • Dodaj szczegóły: uwzględnij wszystkie zebrane istotne informacje, takie jak role, ramy czasowe i dane wejściowe/wyjściowe dla każdego kroku.
 • Przeglądaj i edytuj: współpracuj z członkami zespołu, aby przejrzeć mapę i wprowadzić niezbędne zmiany. Zadbaj o dokładność i przejrzystość na każdym kroku.

5. Zweryfikuj mapę procesu

Bardzo ważne jest sprawdzenie poprawności mapy procesu.

 • Zaangażuj interesariuszy: udostępnij mapę interesariuszom zaangażowanym w proces i poproś o ich opinię.
 • Przeprowadź instruktaże: jeśli to możliwe, przeprowadź instruktaże procesu, korzystając z mapy, aby upewnić się, że każdy etap jest poprawnie przedstawiony.

6. Sfinalizuj i rozprowadź

Po zatwierdzeniu sfinalizuj mapę procesu. Upewnij się, że jest jasna, czytelna i dostępna.

 • Format zapewniający przejrzystość: upewnij się, że mapa jest łatwa do odczytania i zrozumienia. W razie potrzeby użyj kodowania kolorami lub symboli, aby zwiększyć przejrzystość.
 • Rozpowszechnij mapę: udostępnij ostateczną mapę procesu wszystkim odpowiednim stronom. Rozważ różne formaty dystrybucji, takie jak kopie cyfrowe, wydruki, a nawet duże plakaty do współdzielonych przestrzeni roboczych.

Tworzenie mapy procesu to proces oparty na współpracy i iteracji. Obejmuje to nie tylko dokumentowanie kroków, ale także dogłębne zrozumienie i analizę procesu. W następnej sekcji zastanowimy się, jak analizować mapę procesów, aby zidentyfikować nieefektywności i obszary wymagające poprawy.

Mapowanie procesów i analiza

Kiedy ukończysz mapowanie procesów, kolejnym kluczowym krokiem jest ich analiza. Celem tej analizy jest identyfikacja nieefektywności, wąskich gardeł i możliwości poprawy. Oto jak skutecznie analizować mapę procesów.

Mapowanie procesów i analiza

1. Zidentyfikuj wąskie gardła

Zacznij od wyszukiwania obszarów w procesie, które powodują opóźnienia lub nieefektywność. Typowe objawy obejmują:

 • Długie czasy oczekiwania: poszukaj kroków, w przypadku których występuje znaczny czas oczekiwania przed następną akcją;
 • Zwolnienia: zidentyfikuj wszelkie powtarzające się lub niepotrzebne kroki, które nie dodają wartości;
 • Nadmierne komplikacje: uprość kroki, które są zbyt złożone i podziel je na prostsze zadania.

2. Wykryj błędną alokację zasobów

Sprawdź, czy zasoby, w tym personel i narzędzia, są optymalnie wykorzystywane.

 • Niedostatecznie wykorzystane zasoby: zidentyfikuj, czy jakiekolwiek zasoby nie są w pełni wykorzystywane i można je lepiej przydzielić;
 • Przeciążone etapy: poszukaj etapów, w których obciążenie jest zbyt duże, co może powodować opóźnienia.

3. Przeanalizuj punkty decyzyjne

Zwróć szczególną uwagę na punkty decyzyjne w procesie.

 • Opóźnienia w podejmowaniu decyzji: określ, czy decyzje są podejmowane efektywnie, czy też powodują niepotrzebne opóźnienia.
 • Jasne kryteria podejmowania decyzji: upewnij się, że kryteria podejmowania decyzji są jasne i zwięzłe, aby zapobiec nieporozumieniom i opóźnieniom.

4. Oceń przepływy komunikacji

Oceń sposób przekazywania informacji w trakcie całego procesu.

 • Wąskie gardła informacyjne: zidentyfikuj, czy istnieją punkty, w których przepływ informacji jest utrudniony lub niejasny.
 • Skuteczne kanały komunikacji: upewnij się, że wykorzystywane kanały komunikacji są skuteczne i wydajne.

5. Ustal priorytety obszarów wymagających poprawy

Na podstawie analizy ustal priorytety obszarów wymagających poprawy. Skoncentruj się na zmianach, które będą miały największy wpływ na wydajność, efektywność i ogólną wydajność procesu.

6. Udokumentowanie ustaleń i zaleceń

Prowadź rejestr wszystkich zidentyfikowanych nieefektywności i proponowanych zmian. Dokumentacja ta będzie kluczowa dla kolejnego kroku – wdrożenia usprawnień.

Dzięki dokładnej analizie mapa procesu może ujawnić wiele na temat wydajności i efektywności procesu. To narzędzie nie tylko do wizualizacji, ale do ciągłego doskonalenia.

Wnioski

Kończąc ten przewodnik dotyczący mapowania procesów w Twojej firmie, konieczne jest podsumowanie odbytej podróży i wzmocnienie wartości tego potężnego narzędzia. Mapowanie procesów to znacznie więcej niż ćwiczenie techniczne; to strategiczne podejście do rozumienia, analizowania i doskonalenia sposobu działania organizacji.

Postępując zgodnie z krokami opisanymi w tym przewodniku, Twoja organizacja może wykorzystać pełny potencjał mapowania procesów. Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą firmę, dużą korporację czy organizację pozarządową, mapowanie procesów może zmienić zasady gry, jeśli chodzi o zrozumienie i usprawnienie swoich operacji. Pamiętaj, że podróż w kierunku doskonałości operacyjnej trwa, a mapowanie procesów jest potężnym sojusznikiem w tej podróży.

FAQ

P: Co to jest mapowanie procesów i dlaczego jest ważne dla mojej firmy?

O: Mapowanie procesów to tworzenie wizualnej reprezentacji etapów procesu w Twojej organizacji. Jest to ważne, ponieważ pomaga zidentyfikować nieefektywności, usprawnić działania, poprawić komunikację i wspierać ciągłe doskonalenie.

P: W jaki sposób Bitrix24 może pomóc w mapowaniu procesów?

O: Bitrix24 oferuje szereg narzędzi, które mogą pomóc w mapowaniu procesów.

 • Narzędzia do współpracy: do dyskusji zespołowych i burzy mózgów podczas ćwiczenia mapowania.
 • Zarządzanie zadaniami: przydzielanie i śledzenie zadań związanych z działaniami związanymi z mapowaniem procesów.
 • Zarządzanie dokumentami: do przechowywania i udostępniania dokumentów procesowych i map.
 • Automatyzacja przepływu pracy: eksperymentowanie ze zmianami procesów i automatyzacją.

P: Czy Bitrix24 może być używany do monitorowania wdrażania usprawnień procesów?

O: Tak, funkcje zarządzania projektami i śledzenia zadań Bitrix24 idealnie nadają się do monitorowania wdrażania ulepszeń procesów. Możesz wyznaczać ramy czasowe, przydzielać zadania i śledzić postępy w czasie rzeczywistym.

P: Czy Bitrix24 jest odpowiedni dla firm każdej wielkości do działań związanych z mapowaniem procesów?

O: Absolutnie. Bitrix24 jest skalowalny i oferuje szereg funkcji, które mogą zaspokoić potrzeby zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw w zakresie mapowania procesów.

P: W jaki sposób Bitrix24 ułatwia komunikację i współpracę podczas mapowania procesów?

O: Bitrix24 ma wbudowane narzędzia komunikacyjne, takie jak czat, wideokonferencje i dyskusje grupowe, które są niezbędne do skutecznej współpracy i komunikacji między członkami zespołu podczas ćwiczenia mapowania procesów.

Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
26 pomysłów na rozpoczęcie małego biznesu
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
Spis treści
Podstawy mapowania procesów Przygotowanie do mapowania procesów Identyfikacja procesów do zmapowania Tworzenie mapy procesu Mapowanie procesów i analiza Wnioski FAQ
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
Jakie są najskuteczniejsze metody automatyzacji marketingu?
Jakie są najskuteczniejsze metody automatyzacji marketingu?
11 min
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
8 sposobów na zaimponowanie klientom w sezonie świątecznym
9 min
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min