Skuteczne narzędzia i techniki zarządzania w biznesie

12 min czytania
Zespół Bitrix24
25 października 2023
Odświezone: 30 października 2023
Skuteczne narzędzia i techniki zarządzania w biznesie

Wydajne zarządzanie projektami, mieszcząc się w terminach i budżecie ma kluczowe znaczenie. Chociaż proces nie jest nowy, jego znaczenie wzrosło w złożonym i szybko zmieniającym się środowisku. Dla właścicieli firm i startupów poruszanie się po zawiłościach zarządzania jest szczególnie ważne, a mając do dyspozycji odpowiednie narzędzia i metodologie, droga do sukcesu staje się łatwiejsza.

Zarządzanie ewoluowało od ręcznie wypełnianych list zadań i harmonogramów do wyrafinowanej dziedziny, która wykorzystuje różne narzędzia i techniki, aby zapewnić płynną realizację każdego projektu, niezależnie od jego skali i złożoności. Od wizualnych osi czasu, takich jak wykresy Gantta, po zwinną elastyczność tablic Scrum, istnieje mnóstwo opcji dostępnych dla różnych projektów. 

Niniejszy artykuł ma na celu poznanie niektórych z najbardziej skutecznych narzędzi i technik dostępnych dla dzisiejszych firm, oferując wgląd w ich wykorzystanie i płynące z nich korzyści. Rozumiejąc i stosując te narzędzia, firmy mogą nie tylko usprawnić realizację zadań i uzyskać przewagę na rynku.

Wykres Gantta

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych i powszechnie stosowanych narzędzi w zarządzaniu projektami jest wykres Gantta. Nazwany na cześć jego twórcy, Henry'ego L. Gantta, amerykańskiego inżyniera. To wizualne narzędzie pomaga kierownikom od ponad wieku, umożliwiając przejrzyste przedstawienie osi czasu projektu i sekwencji zadań.

Czym jest wykres Gantta?

Wykres Gantta to poziomy wykres słupkowy przedstawiający harmonogram projektu w czasie. Każde zadanie lub działanie jest reprezentowane przez słupek, którego pozycja i długość odzwierciedla datę rozpoczęcia, czas trwania i datę zakończenia zadania. Można również zilustrować zależności między zadaniami, pokazując, które zadania muszą zostać ukończone przed rozpoczęciem innych

Korzyści:

 • Wizualna reprezentacja: Wykresy Gantta oferują natychmiastową wizualizację osi czasu projektu, ułatwiając zrozumienie ogólnego harmonogramu na pierwszy rzut oka. Ta przejrzystość sprzyja lepszej komunikacji między członkami zespołu.

 • Zależności między zadaniami: Wyraźnie pokazując relacje między zadaniami, wykresy Gantta pomagają zrozumieć, które działania są sekwencyjne, a które mogą być wykonywane równolegle. 

 • Efektywna alokacja zasobów: Mając cały układ projektu na jednym wykresie, menedżerowie mogą lepiej przydzielać zasoby, zapewniając, że żaden zespół nie jest przeciążony lub bezczynny przez dłuższy czas.

Kiedy używać?

Wykresy Gantta są szczególnie odpowiednie dla projektów liniowych, szeroko stosowane w korporacjach,w których zadania mają dobrze zdefiniowaną sekwencję. W przypadku projektów, w których oś czasu jest najważniejsza, a pracownicy potrzebują regularnych aktualizacji postępów w stosunku do zaplanowanego harmonogramu, wykres Gantta okazuje się nieoceniony. Oferuje on przejrzystą wizualizację aktualnego stanu projektu w porównaniu z planem, ułatwiając identyfikację potencjalnych opóźnień lub wcześniejszego zakończenia.

Chociaż wykresy Gantta są użyteczne, to mają swoje ograniczenia. Mogą stać się uciążliwe w przypadku bardzo złożonych projektów, a wszelkie zmiany w czasie trwania zadań będą wymagać całkowitego przerysowania wykresu. Jednak wiele nowoczesnych narzędzi programowych zautomatyzowało ten proces, umożliwiając aktualizacje i korekty w czasie rzeczywistym.

Kompleksowe narzędzia do zarządzania firmą od Bitrix24

Wypróbuj za darmo

PERT

W szerokiej gamie narzędzi do zarządzania projektami, PERT wyróżnia się jako technika specjalnie zaprojektowana do radzenia sobie z niepewnością towarzyszącą złożonym projektom. Pierwotnie opracowany w późnych latach 50. przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych na potrzeby projektu rakietowego Polaris, PERT od tego czasu znalazł zastosowanie w różnych branżach, pomagając kierownikom projektów w optymalizacji harmonogramów skomplikowanych przedsięwzięć.

Czym jest PERT?

Program Evaluation Review Technique to narzędzie statystyczne, które wykorzystuje diagram sieciowy do reprezentowania zadań zaangażowanych w projekt, wraz z ich zależnościami. W przeciwieństwie do wykresu Gantta, który koncentruje się głównie na osi czasu, PERT jest bardziej zainteresowany współzależnościami zadań i zmiennością ich czasu trwania.

Charakterystyczną cechą PERT jest wykorzystanie trzech szacunkowych czasów dla każdego działania:

 • Optymistyczny (najkrótszy możliwy czas wykonania zadania w idealnych warunkach).

 • Najbardziej prawdopodobny (najbardziej prawdopodobny wymagany czas).

 • Pesymistyczny (najdłuższy możliwy czas, biorąc pod uwagę potencjalne problemy).

Korzystając z tych szacunków, PERT oblicza oczekiwany czas trwania dla każdego działania, zapewniając ramy dla prognoz czasowych opartych na prawdopodobieństwie.

Korzyści:

 • Zarządzanie przy braku pewności: Uwzględniając wiele szacunków, PERT z natury odnosi się do niepewności dot. trwania zadań, oferując bardziej realistyczny obraz osi czasu projektu.

 • Optymalizacja harmonogramu projektu: Podkreślając ścieżkę krytyczną (sekwencję etapów określającą minimalny czas potrzebny do ukończenia całego projektu), PERT pozwala menedżerom na bardziej efektywne przydzielanie zasobów i ustalanie priorytetów zadań, które mogłyby opóźnić cały projekt.

 • Identyfikacja zadań krytycznych i niekrytycznych: Poza samym rozpoznaniem ścieżki krytycznej, PERT pokazuje również zadania, które mają pewną swobodę czasową, zapewniając wgląd w to, gdzie opóźnienia mogą zostać wchłonięte bez wpływu na ogólny harmonogram projektu.

Kiedy używać?

Metoda PERT jest szczególnie odpowiednia dla większych, złożonych projektów, w których czas trwania zadań jest niepewny. Może to wynikać z różnych czynników, takich jak nieprzewidywalne kwestie łańcucha dostaw, zmienne wyniki badań lub zmiany w projekcie. W przypadku startupów i firm wkraczających na nieznane terytorium lub podejmujących innowacyjne projekty, PERT zapewnia ustrukturyzowane podejście do zarządzania i łagodzenia niepewności związanej z harmonogramem.

Chociaż PERT oferuje kompleksowy obraz projektu, jest również pracochłonny i może być uważany za przesadny w przypadku prostszych projektów z dobrze zdefiniowanymi zadaniami.

Tablice Kanban

Utworzony w tętniących życiem fabrykach Toyoty w połowie XX wieku, system Kanban wprowadził rewolucyjne podejście do zarządzania procesami pracy. Chociaż jego początki sięgają produkcji samochodów, zasady Kanban wykroczyły poza branże, stając się podstawą w sektorach od rozwoju oprogramowania po marketing. Sercem tego systemu jest tablica Kanban, wizualne narzędzie, które śledzi przepływ zadań przez różne etapy.

Czym jest tablica Kanban?

Tablica Kanban to reprezentacja przepływu pracy, podzielona na kolumny oznaczające różne etapy procesu. Zadania lub elementy są reprezentowane przez karty, które przechodzą z jednej kolumny (lub etapu) do następnej w miarę postępów. Podstawową zasadą Kanban jest ograniczenie ilości pracy w toku, zapewniając, że zespoły nie są przytłoczone zbyt wieloma zadaniami i mogą skupić się na ukończeniu tego, co aktualnie robią.

Korzyści:
 • Wizualizacja przepływu pracy: Tablica Kanban zapewnia natychmiastowe wizualne informacje dot. wszystkich zadań w przepływie pracy, umożliwiając członkom zespołu zrozumienie ich bieżącego obciążenia, priorytetów i statusu zadania.

 • Lean Management i redukcja marnowania zasobów: Ograniczając pracę w toku i koncentrując się na przepływie, Kanban pomaga w identyfikacji wąskich gardeł lub nieefektywności, promując podejście lean i redukując marnotrawstwo.

 • Elastyczność i szybkość reakcji: W przeciwieństwie do niektórych metodologii, które wymagają sztywnej struktury, Kanban łatwo się adaptuje. W miarę zmiany priorytetów, zadania mogą być szybko dodawane, usuwane lub zmieniane na tablicy.

Usprawniona współpraca: Dzięki scentralizowanemu narzędziu wizualnemu członkowie zespołu mogą łatwo współpracować, rozumiejąc zależności i zapewniając płynne przechodzenie zadań z jednego etapu do drugiego.

Kiedy używać?

Tablice Kanban są wyjątkowo wszechstronne, dzięki czemu nadają się do różnych scenariuszy. Doskonale sprawdzają się w środowiskach, w których zadania w pracy są ciągłe i zróżnicowane, takich jak wsparcie IT lub tworzenie treści. Co więcej, idealnie nadają się do procesów, które nie mają ustalonego punktu początkowego lub końcowego, umożliwiając efektywne zarządzanie bieżącymi zadaniami. Tablice Kanban są szczególnie korzystne dla startupów i firm, które wymagają płynnego podejścia do zarządzania zadaniami, gdzie priorytety mogą się szybko zmieniać.

Jednakże, podczas gdy prostota tablicy Kanban jest jej mocną stroną, może ona nie uchwycić głębi złożonych projektów z wieloma współzależnościami lub tych, które wymagają rygorystycznych faz planowania. W takich scenariuszach Kanban może być używany w połączeniu z innymi metodologiami, aby wykorzystać jego zalety, jednocześnie radząc sobie z jego ograniczeniami.

Metoda ścieżki krytycznej (CPM)

W dziedzinie zarządzania projektami, gdzie czas jest często najważniejszy, metoda ścieżki krytycznej (CPM) jest kluczową techniką zapewniającą terminowe ukończenie projektu. Pierwotnie opracowana w latach 50 dla dużych projektów budowlanych i wojskowych, CPM poszerzyła swój wpływ na różne sektory, od rozwoju oprogramowania po planowanie eventów.

Czym jest metoda ścieżki krytycznej?

CPM to technika zarządzania projektami krok po kroku, która identyfikuje zadania krytyczne i niekrytyczne, pomagając określić najkrótszy możliwy czas realizacji projektu. CPM koncentruje się na "ścieżce krytycznej", która jest sekwencją etapów lub zadań, dyktujących całkowity czas trwania projektu. Innymi słowy, jeśli jakiekolwiek zadanie na ścieżce krytycznej zostanie opóźnione, opóźniony zostanie cały projekt.

Korzyści:

 • Alokacja zasobów: Rozróżniając zadania krytyczne i niekrytyczne, CPM pozwala na lepszą alokację zasobów, najważniejsze zadania są traktowane priorytetowo i odpowiednio finansowane.

 • Zarządzanie ryzykiem: CPM pomaga w identyfikacji zadań, mogących opóźnić projekt, umożliwia to przydzielenie buforu czasowego i skupienie się na strategiach ograniczania ryzyka dla tych zadań.

 • Większa odpowiedzialność i koncentracja: Dzięki jasnemu zrozumieniu krytycznej ścieżki projektu, zespoły mogą działać bardziej odpowiedzialne, zapewniając, że kluczowe zadania zostaną ukończone na czas.

Kiedy używać?

Metoda ścieżki krytycznej jest szczególnie korzystna w przypadku projektów z wyraźnym punktem początkowym i końcowym, składających się z wielu współzależnych działań. Mogą to być projekty budowlane, wprowadzanie produktów na rynek, wdrażanie oprogramowania lub inne przedsięwzięcia, w których opóźnienia w określonych zadaniach mogą mieć wpływ na cały harmonogram projektu. Dla startupów i firm rozpoczynających znaczące projekty, w których terminowe ukończenie ma kluczowe znaczenie i jest mało miejsca na błędy, CPM służy jako niezbędne narzędzie.

Jednakże, chociaż CPM jest doskonały do optymalizacji osi czasu, to wymaga dokładnych szacunków czasu trwania zadania. Jeśli szacunki te są błędne, zidentyfikowana ścieżka krytyczna może nie być optymalna.

Rozwiązania i platformy hybrydowe

W zróżnicowanym krajobrazie metodologii zarządzania projektami nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie. Różne projekty i zespoły mają różne potrzeby, a czasami jedno podejście może nie wystarczyć. Zdając sobie z tego sprawę, ewolucja rozwiązań i platform hybrydowych wysunęła się na pierwszy plan, integrując to, co najlepsze w tradycyjnych i zwinnych metodologiach.

Kluczowe funkcje platform hybrydowych:
 • Przestrzenie współpracy: Platformy hybrydowe często oferują scentralizowane obszary robocze, w których członkowie zespołu mogą współpracować w czasie rzeczywistym, udostępniać pliki, omawiać pomysły i utrzymywać wszystkich na tej samej stronie.

 • Zarządzanie zadaniami i projektami: Poza zwykłą listą zadań, platformy te umożliwiają szczegółowe zarządzanie zadaniami. Zadania mogą być przypisywane do poszczególnych osób lub zespołów, kategoryzowane i śledzone na różnych etapach realizacji.

 • Wizualne harmonogramy projektów: Integrując funkcje podobne do wykresu Gantta, platformy te umożliwiają menedżerom wizualne mapowanie harmonogramów projektów, śledzenie kamieni milowych i monitorowanie zależności zadań.

 • Narzędzia komunikacyjne: Uznając, że komunikacja ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania projektami, platformy hybrydowe często zawierają zintegrowane narzędzia do czatu, wideokonferencji i forów dyskusyjnych, eliminując potrzebę korzystania z zewnętrznych aplikacji komunikacyjnych.

 • Zarządzanie dokumentami: Scentralizowane przechowywanie, łatwe udostępnianie, kontrola wersji i współpraca nad dokumentami to standardowe funkcje. Dzięki temu wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do najnowszych wersji najważniejszych plików.

 • Integracja CRM: Integrując funkcje zarządzania relacjami z klientami, platformy te umożliwiają zespołom śledzenie interakcji z klientami, potoków sprzedaży i zarządzanie potencjalnymi klientami, zapewniając zgodność projektów z potrzebami klientów i celami biznesowymi.

 • Zarządzanie czasem i raportowanie: Funkcje takie jak śledzenie czasu, rejestrowanie godzin pracy i szczegółowe narzędzia do raportowania pomagają menedżerom monitorować produktywność, oceniać wydajność zespołu i zapewniać, że projekty pozostają w budżecie.

Korzyści z platform hybrydowych:

 • Kompleksowy zestaw narzędzi: Integrując szeroki zakres funkcji, platformy hybrydowe eliminują potrzebę żonglowania wieloma narzędziami, prowadząc do bardziej usprawnionego zarządzania projektami.

 • Elastyczność: Platformy te mogą obsługiwać różne metodologie, umożliwiając zespołom wybór najlepszego podejścia do każdego projektu.

 • Usprawniona współpraca: Dzięki zintegrowanym narzędziom komunikacyjnym i wspólnym przestrzeniom roboczym zespoły mogą pracować razem bardziej efektywnie, wspierając kulturę przejrzystości i współodpowiedzialności.

 • Dostęp do danych: Dzięki szczegółowym raportom i analizom menedżerowie mogą podejmować świadome decyzje, optymalizując zasoby i zapewniając zgodność projektów z celami biznesowymi.

Projekty mogą różnić się zakresem, złożonością i metodologią. Rozwiązania i platformy hybrydowe wyróżniają się jako wszechstronne narzędzia. Płynnie łącząc podejście tradycyjnego zarządzania projektami z elastycznością i udostępniając mnóstwo funkcji, systemy hybrydowe przygotowują firmy do radzenia sobie z wieloaspektowymi wyzwaniami dzisiejszych projektów.

Wnioski

Zarządzanie projektami przeszło metamorfozę na przestrzeni dziesięcioleci, dostosowując się do zmieniających się krajobrazów biznesowych, postępu technologicznego i dynamiki społecznej. Od rygoru wykresu Gantta i metody ścieżki krytycznej po płynne tablice Kanban, każde narzędzie i metodologia wnosi swój własny zestaw mocnych stron. Dla firm i startupów zrozumienie tych narzędzi to nie tylko zarządzanie projektami, chodzi także o zapewnienie, że każde zadanie, każdy proces i każdy członek zespołu porusza się harmonijnie w kierunku jednolitego celu.

Krajobraz zarządzania projektami ewoluuje, jednak jego istota pozostaje niezmienna: organizowanie wysiłków w najbardziej efektywny i wydajny sposób. Wykorzystując odpowiednie narzędzia i metodologie, firmy mogą poruszać się w zawiłym świecie nowych projektów, zapewniając terminową realizację, optymalizację zasobów, a przede wszystkim realizację zamierzonych celów.

FAQ

Jaka są podstawowe zalety tradycyjnych narzędzi do zarządzania projektami?

Tradycyjne narzędzia do zarządzania projektami, takie jak wykresy Gantta, kładą nacisk na szczegółowe planowanie z wyprzedzeniem i podejście sekwencyjne, w którym cały zakres projektu i oś czasu są definiowane na początku. 

Czy platformy hybrydowe są odpowiednie dla małych firm, czy tylko dla dużych przedsiębiorstw?

Platformy hybrydowe są wszechstronne i skalowalne, dzięki czemu są odpowiednie dla firm każdej wielkości. Chociaż są one wyposażone w mnóstwo funkcji, małe firmy mogą dostosowywać i korzystać z funkcji, które są zgodne z ich konkretnymi potrzebami, skalując się wraz z ich rozwojem.

W jaki sposób firmy mogą zdecydować, które narzędzie lub metodologia zarządzania projektami jest dla nich odpowiednia?

Wybór narzędzia lub metodologii powinien opierać się na charakterze projektu, dynamice zespołu, celach biznesowych i środowisku, w którym działa firma. Często korzystne dla firm jest skonsultowanie się z ekspertami ds. zarządzania projektami lub podjęcie szkolenia w celu podjęcia świadomych decyzji.


Najpopularniejsze
Inspirujące pomysły na biznes w 2024 roku
Najlepsze chatboty AI w 2023 roku
Czat AI – 5 najlepszych chatbotów dla biznesu
21 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google, które musisz wypróbować
17 Najlepszych Skryptów Cold Calling dla Agentów Nieruchomości
Spis treści
Wykres Gantta Czym jest wykres Gantta? Kiedy używać? PERT Czym jest PERT? Kiedy używać? Tablice Kanban Czym jest tablica Kanban? Kiedy używać? Metoda ścieżki krytycznej (CPM) Czym jest metoda ścieżki krytycznej? Kiedy używać? Rozwiązania i platformy hybrydowe Wnioski FAQ Jaka są podstawowe zalety tradycyjnych narzędzi do zarządzania projektami? Czy platformy hybrydowe są odpowiednie dla małych firm, czy tylko dla dużych przedsiębiorstw? W jaki sposób firmy mogą zdecydować, które narzędzie lub metodologia zarządzania projektami jest dla nich odpowiednia?
Może Ci się również spodobać
Blogi
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
Wykorzystanie mediów społecznościowych w biznesie
Wykorzystanie mediów społecznościowych w biznesie
12 min czytania
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
7 Zalet Mobilnego Oprogramowania do Zarządzania Zadaniami
10 min czytania
Przenieś markę do sieci! Kreator stron internetowych dla małych firm
Przenieś markę do sieci! Kreator stron internetowych dla małych firm
13 min czytania