Umowa

Usługa FindFace jest świadczona przez N-TECH.LAB LTD. Użytkownicy usługi FindFace zobowiązani są do zawarcia umowy z FindFace Service i muszą wyrazić zgodę na następujące warunki, wybierając opcję "Zgadzam się". Wybierając "Zgadzam się", użytkownik wyraża zgodę i gwarantuje, że spełni następujące wymagania:

  • Ścisłe przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów, które regulują wykorzystanie prywatności i danych osobowych w kraju zamieszkania użytkownika.
  • Wymaganie to będzie obowiązywać przez cały czas korzystania z usługi FindFace.
  • Aby uzyskać pisemne upoważnienie lub w inny sposób określony przez lokalne prawo każdego kraju, z którego korzysta Użytkownik.
  • Użytkownik jest zobowiązany do rzetelnego informowania każdej osoby, której dane oobowe, w tym fotografii i obrazów, które użytkownik zamierza przetwarzać poprzez wykorzystanie usługi FindFace.
  • W celu zasięgnięcia porady prawnej przed skorzystaniem z usługi FindFace.
  • Aby zagwarantować, że wszelkie informacje przesłane przez użytkownika zostały autoryzowane przez daną osobę i są zgodne z przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi użytkownika.
  • Aby potwierdzić, że Użytkownik korzysta z Usługi FindFace na własne ryzyko i bez jakiejkolwiek gwarancji.

Bitrix, Inc, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Usługę i nie składa żadnych roszczeń ani gwarancji w odniesieniu do dokładności lub dostępności Usługi, ani nie zapewnia żadnej pomocy technicznej ani konsultacji dotyczących Usługi.

Bitrix, Inc, nie ponosi odpowiedzialności za usługę FindFace i nie składa żadnych roszczeń ani gwarancji za usługę FindFace.

Akceptując warunki tej umowy serwisowej, Użytkownik wyraża zgodę i potwierdza, że Serwis FindFace, ani Bitrix, Inc. nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych danych przesłanych przez Użytkownika.

Użytkownik potwierdza, że ani FindFace Service, ani Bitrix, Inc. nie mają żadnej wiedzy o okolicznościach, w których Użytkownik zebrał dane, zdjęcia lub obrazy.

Użytkownik zobowiązuje się nie dopuścić do tego, aby Usługa FindFace i Bitrix były szkodliwe dla wszelkich działań i zaniechań Użytkownika.

Rozwiązywanie sporów; Wiążący arbitraż: Wszelkie spory, kontrowersje, interpretacje lub roszczenia, w tym roszczenia dotyczące, ale nie wyłącznie, naruszenia umowy, jakiejkolwiek formy zaniedbania, oszustwa lub wprowadzenia w błąd wynikające z lub związane z niniejszą umową są przedkładane do ostatecznego i wiążącego arbitrażu.